Actualitat a Temes d'Avui > Panorama

Trobada de clergues de Catalunya

El dia 22 d´abril de 2013, al Monestir de Santa Maria de Poblet, ha tingut lloc una trobada de clergues pertanyents a totes les diòcesis de Catalunya. Gran reunió en la que s´ha comptat amb la presència dels bisbes de Catalunya i de mig miler de image-4fa16995c86bfffee7cdbcea4b2f4d5csacerdots. 

Les paraules introductòries han estat a càrrec de Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona. Mons. Lluís Martínez Sistach, cardenal arquebisbe de Barcelona, ha presentat a Mons. Schönborn O. P., cardenal arquebisbe de Viena. Aquest cardenal dominic ha pronunciat una conferència sobre el tema “Ministeri sacerdotal i evangelització”, segons les línees dissenyades pel Concili Vaticà II.

 

I)  GRANS LÍNEES DE LA CONFERÈNCIA “MINISTERI SACERDOTAL I NOVA EVANGELITZACIÓ”

A) Pòrtic de la dissertació ha estat la invitació a superar les dificultats del exercici de la missió sacerdotal mitjançant la confiança en el Senyor: “Jesús confio amb Tu” (santa Faustina).

B) Cos de la conferència ha estat l´afirmació de la identitat sacerdotal i la distinció entre sacerdoci baptismal o comú i sacerdoci ministerial.

Identitat sacerdotal. Què es un sacerdot? El sacerdot és l´amor del Cor de Crist. El sacerdot és una persona que ens transmet l´amor del Cor de Crist. És algú que actua segons un disseny d´amor.

Diferents sacerdocis. S´ha de distingir entre sacerdoci comú i sacerdoci ministerial (cf. LC. 10). Aquesta és una diferència essencial i no una diferència de grau. 

Els seglars tenen vocació universal a la santedat i vocació a ser apòstols. Els laics no celebren la Santa Missa, però s´uneixen al sacrifici eucarístic i l´ofereixen conjuntament amb el sacerdot ministerial; reben els sagraments; porten una vida d´oració; donen gràcies a Déu; donen un testimoni ininterromput de vida santa; viuen les penitències a que han estat invitats per Crist i viuen una caritat operativa. 

El sacerdot dona forma al poble, assenyala a aquest el camí cap al cel. En el centre d´aquesta tasca modeladora si troba la celebració del sant sacrifici de la Santa Missa. El sacerdot ministerial és un mitjà per a que els fidels arribin a aconseguir la seva finalitat. Això és, perquè visquin la vida divina. El sacerdot ministerial és un instrument per a que els fidels siguin sants. El sacerdoci ministerial és un servei al poble de Déu. El prevere està al servei dels que tenen el sacerdoci baptismal, ajudant a que aquest arribi a la seva plenitud (cf. CIC 1547). El sacerdoci ministerial és un mitjà!

Tres punts connexos a aquestes tesis:

1) No diferència de grau. Donat que hi ha una diferència essencial i no de grau entre sacerdoci ministerial i sacerdoci baptismal, el ministre no és més que l´altre. Es a dir, el prevere no és més sant que els fidels no preveres.

2) No discriminació. La impossibilitat de que la dona sigui sacerdot no la discrimina, doncs no l´impedeix ser més. Ja que, com s´ha dit, ser sacerdot ordenat no significa ser més. Això és, ser prevere no és ser més sant.

3) Configuració amb Crist. El sacerdoci ministerial ens configura amb Crist. Aquesta configuració permet explicar perquè són eficaços els sagraments amb independència de la santedat del sacerdot que els imparteix. Però, en el sacerdot no tot és configuració amb Crist, ja que també té pecats (Cf. CIC 1150). D´aquí la necessitat de la humilitat i de la sinceritat.

C) Conclusió: MISERICÒRDIA I EVANGELITZACIÓ

Misericòrdia i Evangeli. La misericòrdia està en l´entranya del evangeli. Sigueu misericordiosos cóm ho es el vostre Pare. La clau d´aquesta frase està en la paraula “cóm”, es a dir, ser misericordiosos de la manera com ho és el Pare celestial.

Misericòrdia i món actual. El món actual està especialment marcat per la misericòrdia, té especial necessitat de la mateixa. El Pontificat de S. S. Joan Pau II ha tingut com a clau el missatge de la divina misericòrdia. Ell va consagrar el món a la divina misericòrdia i va voler que el missatge de santa Faustina arribés al món sencer.

Misericòrdia, sacerdoci i nova evangelització. El nucli del ministeri sacerdotal és ser testimonis de la misericòrdia. Sense aquesta es impossible l´evangelització. La nova evangelització és l´evangelització de la misericòrdia.

 

II) HOMILIA DEL CARDENAL SCHÖNBORN

image-f256751c0f5bdf258590644f64defab2Subratllem dos punts de la seva homilia, espiritualitat i cristocentrisme:

1) Experiències de fe. Interessa que expliquem als nostres fidels les nostres pròpies experiències de fe. Així, per exemple, pot ajudar-los explicar-los aquestes coses: com vaig trobar-me amb el Crist?, com vaig arribar a convertir-me?, com va néixer la meva vocació sacerdotal?

2) Donar a Crist. L´Església no ha de tancar-se en sí mateixa, sinó que ha de donar a Crist.

 En definitiva, aquesta trobada interdiocesana multitudinària ha estat una magnífica ocasió de formació i de convivència sacerdotal fraterna.

Dr. Mn. Josep Maria Montiu de Nuix

  • Josep Maria Montiu de Nuix

Comparteix aquesta entrada

Qui som Què volem Contacte