Els bisbes catalans a favor del dret dels pares a triar escola

26/05/2020. Els deu bisbes catalans s’han reunit telemàticament. En el comunicat de la reunió, els bisbes expliquen que  «han tractat diferents qüestions relatives a l’ensenyament i han valorat molt el treball exemplar que la comunitat educativa ha portat a terme durant el període de confinament envers els infants, adolescents i joves, i donant tot tipus de suport a les famílies».

Tot seguit, els bisbes «en aquests moments d’emergència educativa, han expressat el desig que sigui respectada la llibertat d'educació i el dret dels pares a triar el centre educatiu per als seus fills i filles, i que es consideri l’escola concertada com a part del servei educatiu a Catalunya, tal com indica la Llei d’Educació de Catalunya LEC (2009)».

I continuen dient que «els bisbes veuen amb preocupació la recent decisió de la Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya de no renovar el concert a les escoles amb educació diferenciada i demanen que es reconsideri aquesta decisió».

Totes aquestes escoles amb educació diferenciada tenen una vinculació amb la prelatura de l’Opus Dei. Aquestes escoles tenen orígens i trajectòria diversos, però coincideixen en què els seus gestors han demanat el recolzament de la Prelatura per garantir-ne la seva orientació cristiana. Segons els seus Estatuts (123) «el paper de la Prelatura en aquestes iniciatives consisteix en oferir orientació i formació segons l’esperit cristià i la doctrina de l’Església catòlica». 

Perplexitat per les contradiccions d’Educació

Com es recordarà el Departament d’Educació va publicar, el 22 de maig de 2020, una resolució al DOGC (1089/2020) sobre la renovació dels concerts educatius. Les onze escoles vinculades a la prelatura de l’Opus Dei de Catalunya van ser informades que el seu concert es renovaria només per un any en lloc dels sis que preu la llei.  

En el document publicat al DOGC es fa menció expressa de les causes de denegació. La llei d’educació 12/2009 disposa que «els centres que prestin el Servei d'Educació de Catalunya han de prestar aquest servei complint el principi de coeducació per mitjà de l'escolarització mixta, que ha de ser objecte d'atenció preferent».

En el mateix escrit la resolució fa menció d’una llei orgànica (2/2006) d’educació en el que disposa «que no constitueix discriminació l'admissió dels alumnes i les alumnes o l'organització de l'ensenyament diferenciats per sexes, sempre que l'ensenyament que imparteixin es desenvolupi de conformitat amb el que disposa l'article 2 de la Convenció relativa a la lluita contra les discriminacions en l'esfera de l'ensenyament, aprovada per la Conferència General de la UNESCO el 14 de desembre de 1960».

En l’explicació de motius de la denegació del concert, la resolució referint-se a la mencionada llei d’educació de 2006, «disposa que en cap cas l'elecció de l'educació diferenciada per sexes pot implicar per a les famílies, els alumnes i les alumnes i els centres corresponents un tracte menys favorable, ni un desavantatge a l'hora de subscriure concerts amb les administracions educatives o en qualsevol altre aspecte. A aquests efectes, els centres han d'exposar en el seu projecte educatiu les raons educatives de l'elecció d'aquest sistema, així com les mesures acadèmiques que desenvolupen per afavorir la igualtat».

I a continuació entra en matèria: «En data 3 de març es va requerir als centres Canigó, Bell-lloc del Pla, Les Alzines, Pineda, Xaloc, Institució Lleida, Esc. Fam. Agr. Camp Joliu, Institució Tarragona, La Vall, La Farga i Viaró perquè en el termini de 10 dies aportessin el Projecte Educatiu del Centre i al·leguessin les raons pedagògiques en què fonamenten l'elecció del model d'educació diferenciada per sexes».

«El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 (sic), va suspendre els termes i va interrompre els terminis administratius abans de la finalització del termini dels 10 dies per aportar la documentació sol·licitada en el paràgraf anterior».

I la conclusió és un doble salt mortal sense xarxa: l’autoritat competent demana una informació als centres mencionats, i durant el termini perquè presentin la documentació es declara l’estat d’alarma. D’això en resulta una paralització dels tràmits administratius a Catalunya i a tota Espanya. Davant un incompliment obligat per una norma legal de més importància Educació sentència: «Atès que no s'ha pogut acreditar el compliment de les raons educatives de l'elecció d'un model d'escolarització diferenciada per sexes, ni l'adopció de mesures acadèmiques necessàries per garantir que aquesta organització diferenciada no constitueixi un impediment a la igualtat no es pot aprovar la renovació del concert».

Els mateixos poders públics que impedeixen complir una obligació... castiguen per no complir-la. Algunes fonts jurídiques consultades parlen sense embuts de prevaricació. Llegint el decret publicat divendres 22 de maig, el més suau que és pot dir es que resulta contradictori. 

Comparteix aquesta entrada

Qui som Què volem Contacte