Diumenge II després de Nadal: Crist ens concedeix poder ser fills de Déu

Escriu l'evangelista: «El Verb es va fer carn i va habitar entre nosaltres» (Jn 1, 14). En aquestes paraules, que no deixen de sorprendre'ns, està tot el cristianisme. Déu es va fer mortal, fràgil com nosaltres, va compartir la nostra condició humana, excepte en el pecat, però va carregar sobre si mateix els nostres, com si fossin propis. Va entrar en la nostra història, va arribar a ser plenament Déu-amb-nosaltres. El naixement de Jesús, llavors, ens mostra que Déu va voler unir-se a cada home i a cada dona, a cadascun de nosaltres, per a comunicar-nos la seva vida i la seva alegria.

***

TEXTOS LITURGICOS DEL DOMINGO

COMENTARIO A LOS TEXTOS POR LA BIBLIA DE NAVARRA

COMENTARIO DE SAN AGUSTÍN:

  • Comentario a: «En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios», etc., hasta: «Las tinieblas no le recibieron» (Jn. 1, 1-5)
  • Comentario a: «Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan», etc., hasta estas otras: «Llenode gracia y de verdad» (Jn. 1, 6-14)

HOMILÍAS DE FRANCISCO (www.vatican.va)

HOMILIAS DE BENEDICTO XVI  (www.vatican.va)

HOMILÍAS DEL PREDICADOR DE LA CASA PONTIFICIA (www.cantalamessa.org)

***

· 

Missa del dia

ANTÍFONA D'INTRODUCCIÓ 

Sa 18, 14-15

Mentre un silenci tranquil embolcallava l’univers i la nit tocava la meitat de la seva carrera la vostra paraula totpoderosa, Senyor, vingué del cel deixant els trons reials.

Ordinari de la Missa amb Glòria

ORACIÓ COL·LECTA

Déu omnipotent i etern, que sou la llum dels creients, santifiqueu el món amb la vostra glòria i manifesteu-vos a tots els pobles, amb l’escalf de la vostra llum.

LITÚRGIA DE LA PARAULA

PRIMERA LECTURA

La saviesa de Déu habita en el poble que ell ha escollit

Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira (Sir 24,1-4.12-16)

La saviesa, s’elogia ella mateixa, es gloria enmig del seu poble, parla en la reunió del poble de l’Altíssim, es gloria davant dels seus estols, s’enalteix enmig del poble, s’admira d’ella mateixa en la reunió santa, fa el seu elogi davant la multitud dels elegits i entre els beneïts es proclama beneïda, dient: «El Senyor de l’univers em donà una ordre, el qui em va crear i m’assenyala on plantaré la meva tenda em digué: “Acampa entre els fills de Jacob, fes d’Israel la teva heretat, treu nous plançons entre els meus elegits.” »M’ha creat abans del temps, des del principi, i mai més no deixaré d’existir. Li dono culte davant d’ell al temple sant. Així m’he establert a Sió, m’ha fet trobar repòs a la ciutat que ell i jo estimem, exerceixo el meu poder a Jerusalem. He tret brotada en un poble ple de glòria, en la possessió del Senyor, en la seva heretat; estaré per sempre en la reunió dels sants.»

Paraula de Déu. Us lloem, Senyor.

SALM RESPONSORIAL

Del salm 127,1-2.3.4-5 (R.: 1)

R/. El qui és la paraula es va fer home
i plantà entre nosaltres el seu tabernacle.

O bé: Al·leluia.

Glorifica el Senyor, Jerusalem,
Sió, canta lloances al teu Déu,
que assegura les teves portes
i beneeix dintre teu els teus fills. R/.  

Manté la pau al teu territori
i et sacia amb la flor del blat.
Envia ordres a la terra,
i la seva paraula corre de pressa, no es detura. R/.

Anuncia les seves paraules als fills de Jacob,
als fills d’Israel els seus decrets i decisions.
No ha obrat així amb cap altre poble,
no els ha fet conèixer les seves decisions. R/.

SEGONA LECTURA

Déu ens ha destinat a ser fills seus per Jesucrist

Lectura de la carta de sant Pau als cristians d'Efes (Ef 1,3-6.15-18)

Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, que ens ha beneït en Crist amb tota maena de benediccions espirituals dalt del cel; ens elegí en ell abans de crear el món, perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls. Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist, segons la seva benèvola decisió, que dóna lloança a la grandesa dels favors que ens ha concedit en el seu Estimat. Per això, ara que he sentit parlar de la fe que teniu en Jesús, el Senyor, i del vostre amor per tots els fidels, jo no em canso de donar gràcies per vosaltres, i us recordo en les meves pregàries, demanant al Déu de nostre Senyor Jesucrist, el Pare gloriós, que us concedeixi els dons espirituals d’una comprensió profunda i de la seva revelació, perquè conegueu de veritat qui és ell: demanant-li també que il·lumini la mirada interior del vostre cor, perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat, quines riqueses de glòria us té reservades, l’heretat que ell us dóna entre els sants.

Paraula de Déu. Us lloem, Senyor.

ACLAMACIÓ AVANS DE L'EVANGELI 

Cf. 1Tm 3, 16

Al·leluia. Glória a vós, oh Crist, proclamat a tots els pobles; glòria a vós, oh Crist, cregut en el món. Al·leluia. 

EVANGELI

El qui és la Paraula es va fer home i plantà entre nosaltres el seu tabernacle

+ Evangeli segons sant Joan (Jn 1,1-18)

Al principi ja existia el qui és la Paraula. La Paraula era amb Déu i la Paraula era Déu. Era, doncs, amb Déu al principi. Per ell tot ha vingut a l’existència, i res del que ha vingut a existir no hi ha vingut sense ell. Tenia en ell la Vida, i la Vida era la Llum dels homes. La Llum resplendeix en la foscor, però la foscor no ha pogut ofegar-la. [Déu envià un home que es deia Joan. Era un testimoni; vingué a donar testimoni de la Llum, perquè per ell tothom arribés a la fe. Ell mateix no era la Llum; venia només a donar-ne testimoni.] 

Existia el qui és la Llum veritable, la que, en venir al món, il·lumina tots els homes. Era present al món, al món que li deu l’existència, però el món no l’ha reconegut. Ha vingut a casa seva, i els seus no l’han acollit. Però a tots els qui l’han rebut, als qui creuen en el seu nom, els concedeix poder ser fills de Déu. No són nascuts per descendència de sang, ni per voler d’un pare o pel voler humà, sinó de Déu mateix. El qui és la Paraula es va fer home i plantà entre nosaltres el seu tabernacle, i hem contemplat la seva glòria, que li pertoca com a Fill únic del Pare ple de gràcia i de veritat. [Donant testimoni d’ell, Joan cridava: «És aquell de qui jo deia: El qui ve després de mi m’ha passat davant, perquè, abans que jo, ell ja existia.» De l’abundància de la seva plenitud tots nosaltres hem rebut gràcia sobre gràcia. Perquè la Llei, Déu la donà per Moisès, però la gràcia i la veritat ens han vingut per Jesucrist. Déu, ningú no l’ha vist mai; Déu Fill únic, que està en el si del Pare, és qui l’ha revelat.]

Paraula del Senyor. Lloança a vos, oh! Crist. Credo.

PLEGARIA UNIVERSAL

ORACIÓ SOBRE LES OFRENES

Consagreu, Senyor, les ofrenes que us presentem en el naixement del vostre Fill que ens manifesta el camí de la veritat i ens promet la vida del Regne del cel.

Prefaci de Nadal I, II o III

ANTÍFONA DE COMUNIÓ 

Jo 1, 12

El qui és la Paraula s’ha fet home. A tots els qui l’han rebut els concedeix de ser fills de Déu.

POSTCOMUNIÓ

Us preguem, Senyor, que l’eficàcia d’aquest sagrament ens purifiqui de les nostres culpes i satisfaci els nostres justos anhels.

***

COMENTARIO A LOS TEXTOS POR LA BIBLIA DE NAVARRA

El Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros (Jn 1-18) 

Estos versículos sirven de prólogo a todo el evangelio y son, al mismo tiempo, un himno de alabanza a Jesucristo.

Como prólogo, incluye los grandes temas que se desarrollarán a lo largo de la narración evangélica: Jesús es el Verbo eterno de Dios (su Palabra, expresión de su Pensamiento), que, enviado al mundo, comunica a los hombres, mediante sus palabras y sus obras, la verdad sobre Dios y sobre Él mismo (cfr por ej. 8,31; 10,29; 14,6-13) y la vida divina o vida eterna (cfr por ej. 3,16; 5,26; 6,35; 11,25; 15,5). Todas las visiones que los hombres habían tenido de Dios en este mundo fueron indirectas, ya que sólo contemplaron la gloria divina, esto es, el resplandor de su grandeza. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, la manifestación de Dios se hace a través de la Humanidad de Jesucristo, ya que Él es la imagen visible del Dios invisible (cfr Col 1,15); es la revelación máxima de Dios en este mundo, hasta el punto de que Jesús asegura: «El que me ha visto a mí ha visto al Padre» (14,9). «Por medio de esta revelación, la verdad profunda acerca de Dios y de la salvación del hombre se nos hace patente en Cristo, que es al mismo tiempo el mediador y la plenitud de la revelación completa» (Conc. Vaticano II, Dei Verbum, n. 2). También en cuanto prólogo, se incluyen a quienes han sido testigos de la vida terrena de Cristo —Juan el Bautista (vv. 6-7.15) y los discípulos que han creído en Él (v. 16)— y a quienes lo han rechazado (v. 11). San Agustín comenta: «Puede ser que haya unos corazones insensatos, todavía incapaces de recibir esa Luz, porque el peso de sus pecados les impide verla; que no piensen, sin embargo, que la Luz no existe porque no la puedan ver: es que ellos mismos, por sus pecados, se han hecho tinieblas. Hermanos míos, es como si un ciego está frente al sol. El sol está presente, pero el ciego está ausente del sol» (In Ioannis Evangelium 1,19).

Como himno a Jesucristo, estos versículos proclaman la divinidad y eternidad del Verbo (v. 1), su participación en la obra creadora (v. 3), su acción peculiar de iluminar interiormente a los seres racionales (vv. 4-5), su venida al mundo y su rechazo por parte de éste (vv. 9-11), los dones que otorga a quienes le reciben (vv. 12-13), la debilidad con la que habitó entre nosotros manifestando en ella su gloria divina (v. 14) y la misericordia salvadora de Dios que sólo Él puede dar a conocer (vv. 16-18). En resumen, el evangelista, como hace San Pablo en otros lugares (cfr Col 1,15-20; Flp 2,6-11), nos anuncia quién es realmente Jesucristo, de dónde procede, cómo ha venido al mundo y qué ha hecho en favor de los hombres. Para ello presenta a Jesucristo de manera similar a como se habla de la Sabiduría de Dios en el Antiguo Testamento: personificada, eterna, partícipe en la creación e instrucción de los hombres (Pr 8,22-31; Si 24,1-21; Sb 7,21). También recoge el eco de la función de la Palabra de Dios en la creación (cfr Gn 1,1).

En el v. 14 se expresa de manera concentrada la realidad insondable de la Encarnación. El verbo griego que emplea San Juan correspondiente a «habitó» significa etimológicamente «plantar la tienda» y, de ahí, habitar en un lugar. Evoca el Tabernáculo de los tiempos del éxodo, en el que el Señor mostraba su presencia en medio del pueblo de Israel mediante ciertos signos de su gloria, como la nube posada sobre la tienda (cfr Ex 25,8; 40,34-35; etc.). Además, en el Antiguo Testamento se anuncia que Dios, y en particular su Sabiduría, «habitará en medio del pueblo» (cfr Si 24,8; Jr 7,3; Ez 43,9; etc.). En este habitar del Hijo de Dios Encarnado entre los hombres se cumple también la promesa de Isaías acerca del «Emmanuel» o «Dios-con-nosotros» (Is 7,14; cfr Mt 1,23). Por eso al leer con religiosa admiración estas palabras del evangelio o al rezar el Angelus, es buena ocasión para hacer un acto de fe profundo y agradecido, y de adorar a la Humanidad Santísima del Señor, que con su Encarnación nos da la posibilidad de ser hijos de Dios: «El Hijo de Dios se hizo hombre —explica San Atanasio— para que los hijos del hombre, los hijos de Adán, se hicieran hijos de Dios (...). Él es Hijo de Dios por naturaleza; nosotros, por gracia» (De Incarnatione contra Apollinarium 8). Y Juan Pablo II enseña: «La unión de Cristo con el hombre es la fuerza y la fuente de la fuerza, según la incisiva expresión de San Juan en el prólogo de su Evangelio: Les dio poder para ser hijos de Dios. Ésta es la fuerza que transforma interiormente al hombre, como principio de una vida nueva que no se desvanece y no pasa, sino que dura hasta la vida eterna (cfr Jn 4,14)» (Redemptor hominis, n. 18). Es decir, por la filiación divina que se adquiere mediante la unión con Cristo a través del Bautismo podemos participar, real y sobrenaturalmente, de la vida de Dios (cfr 2 P 1,4). Somos introducidos en la intimidad de la vida trinitaria.

Los términos «gracia y verdad» (v. 14) son sinónimos de «bondad y fidelidad», dos atributos que en el Antiguo Testamento se aplican constantemente a Dios (cfr Ex 34,6; Sal 117; 136; Os 2,16-22; etc.). «Gracia por gracia» (v. 16) puede entenderse como la substitución de la economía salvífica del Antiguo Testamento por la nueva economía de la gracia traída por Cristo. También puede indicar una superabundancia de dones otorgados por Jesús: a unas gracias se añaden otras, y todas brotan de la fuente inagotable que es Cristo, cuya plenitud de gracia no se acaba nunca.

____

HOMILÍAS DE SAN AGUSTÍN

TRATADO 1

Comentario a Jn 1,1-5, predicado en Hipona el domingo 9 de diciembre de 406

Traductores: Miguel Fuertes Lanero y José Anoz Gutiérrez

Introducción. ¿Quién podrá tratar estos misterios como ellos son?

1. Estoy pensando en las palabras del Apóstol que acabamos de escuchar, que el hombre animal no comprende lo que es del Espíritu de Dios1; y al darme cuenta de que en el presente auditorio de Vuestra Caridad inevitablemente habrá muchos que están a este nivel, y que sólo gustan las cosas en sentido carnal, sin poderse levantar todavía hasta su sentido espiritual, me entran fuertes dudas de qué palabras usar, con la ayuda de Dios, y cómo explicaros lo que se ha leído del evangelio: En el principio existía la Palabra, y la Palabra existía en Dios, y la Palabra era Dios2.

El hombre animal no comprende esto. ¿Qué hacer entonces, hermanos? ¿Nos callaremos? ¿Y para qué leerlo si luego viene el silencio? ¿Para qué oírlo si nadie lo explica? Y también, ¿para qué explicarlo si no hay quien lo entienda? Pero tengo una convicción: que algunos de los que estáis aquí entenderéis la explicación; es más, lo entendéis antes de explicarlo. Por eso no voy a defraudar a los que son capaces de entender, aun a riesgo de perder el tiempo con los demás. En último extremo contamos con la ayuda amorosa de Dios. Quizá así quedemos todos satisfechos, entendiendo cada uno hasta donde lleguen sus posibilidades, y el orador exponiendo hasta donde él puede. Porque ¿quién podrá hablar de estos misterios como ellos son? Me atrevo a decir más, hermanos míos: quizá ni el mismo Juan habló de estas realidades como son en sí, sino como le fue posible. Él es un hombre que habla de Dios. Inspirado por Dios, es verdad, pero sólo un hombre. Por estar inspirado pudo decir algo. Sin la inspiración no habría podido decir nada. Pero al ser un hombre inspirado, expresó no toda la realidad, sino aquella que es capaz de decir el hombre.

Juan, un monte alto

2. Era este Juan, queridos hermanos, era uno de aquellos montes de los que está escrito: Los montes reciban paz para tu pueblo, y los collados justicia3. Montes son las almas grandes; collados, las pequeñas. Y reciben la paz los montes, para que puedan recibir la justicia los collados. ¿Qué justicia es ésta? La fe: El justo vive de fe4. No podrían conseguir la fe estas almas más pequeñas, si las otras mayores, llamadas aquí montañas no fuesen iluminadas por la misma Sabiduría para con esta luz poder transmitir a las pequeñas lo que éstas sean capaces de entender. No podrán los collados vivir de la fe si los montes no reciben la paz. Desde estos montes se dijo a la Iglesia: Paz con vosotros. Fueron estos mismos montes los que, en su mensaje de paz a la Iglesia, no se separaron de aquel que es la fuente de su paz5. Así se convirtieron en mensajeros de paz verdaderos, no fingidos.

Los montes que son escollos

3. Hay otros montes que son causa de naufragios. No se puede dirigir hacia ellos la nave sin estrellarse. ¡Con qué facilidad los navegantes, en peligro de naufragio, se dirigen urgentemente hacia la tierra divisada! Pero sucede a veces que esta tierra es la cima de un monte que oculta escollos en su base, y cuando uno impulsa la nave hacia el monte, queda atrapada en los escollos. Su final no ha sido el puerto, sino el lamento. Como éstos ha habido algunos montes de apariencia importante a los ojos humanos. Y luego dieron origen a cismas y herejías, dividieron la Iglesia de Dios. Pero no son éstos los montes de quienes se dijo: Los montes reciban paz para tu pueblo6. ¿Cómo podrán recibir la paz quienes han roto la unidad?

Ascender, como Juan, de nuestra bajeza

4. Los que han recibido la paz para anunciársela al pueblo contemplaron la Sabiduría misma en cuanto la capacidad humana puede llegar a tocar lo que ni ojo vio ni oído oyó ni a corazón de hombre ascendió7. Y si no ascendió a corazón de hombre, ¿cómo ha ascendido al de Juan? ¿O no era hombre Juan? ¿Quizá será mejor decir que no ascendió a la mente de Juan, sino que fue su mente la que ascendió hasta esta sabiduría? Porque lo que asciende hasta el hombre es inferior a él; en cambio, si es la mente humana quien se eleva hasta ella está por encima del hombre. Se puede, sin embargo, hermanos, hablar así. Porque, si se puede decir que subió hasta la mente de Juan, en tanto ascendió hasta ella, en cuanto Juan no era hombre. ¿Qué quiere decir: Juan no era hombre? Que de alguna manera comenzaba a ser ángel. Sí, porque todos los santos son ángeles. Lo son porque anuncian a Dios. Por eso, a los de un nivel puramente carnal y animal, incapaces de comprender las cosas de Dios, ¿qué les dice el Apóstol? Cuando decís: «Yo soy de Pablo, yo de Apolo», ¿acaso no sois hombres?8 ¿Qué quería hacer de esos a quienes reprendía ser hombres? ¿Queréis saber qué quería hacer de ellos? Escuchad este salmo: Yo dije: «Sois dioses e hijos del Altísimo todos»9. A esto nos llama Dios, para que no nos quedemos en ser hombres. Pero nunca mejoraremos nuestra condición de hombres si antes no reconocemos que lo somos. En otras palabras, si de nuestra bajeza no ascendemos hasta aquella altura. No suceda que, por creernos algo, sin ser nada, no solamente no recibamos lo que aún no somos, sino que perdamos incluso lo que somos.

5. Hermanos, Juan era uno de estos montes y dijo: En el principio existía la Palabra, y la Palabra existía en Dios, y la Palabra era Dios10. Había recibido la paz este monte, contemplaba la divinidad de la Palabra. ¿Cómo era este monte? ¿Qué altura tenía? Sobrepasaba todas las cimas de la tierra, sobresalía por encima de todas las regiones del aire, por encima de las alturas siderales, sobresalía por encima de los coros y las legiones de ángeles. Si no hubiera sobrepasado todo lo creado, no habría podido llegar a aquel mediante el cual se hizo todo11. No podéis conocer lo que ha sobrepasado, sin saber adónde ha llegado. ¿Preguntas por el cielo y la tierra? Han sido hechos. ¿Preguntas por lo que hay en cielo y tierra? Con mucha más razón ha sido hecho también. ¿Preguntas por las criaturas de orden espiritual, los ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, virtudes, principados? También ellas han sido hechas. Un salmo, después de enumerar todas las cosas, concluye: Dijo él y fueron hechas; mandó él y fueron creadas12. Si dijo y fueron hechas, mediante la Palabra fueron hechas; pero, si mediante la Palabra fueron hechas, no pudo Juan llegar con su mente hasta donde dice: «En el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios»13, a menos que trascendiera todas las cosas que mediante la Palabra fueron hechas. Entonces, ¿qué clase de monte es éste, qué excelsa su santidad, cuán elevada su altura entre aquellos montes que recibieron la paz para el pueblo de Dios, para que los collados puedan recibir la justicia?

Levantemos la mirada a este monte

6. Ved, pues, hermanos, si Juan no es de aquellos montes de los que hace un momento hemos cantado: Levanté mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio14. Por tanto, hermanos míos, si queréis llegar a entender, levantad vuestros ojos a este monte, erguíos hacia el evangelista, erguíos hacia su pensamiento. Pero, porque estos montes reciben la paz y, por otra parte, no puede estar en paz quien pone su esperanza en el hombre, no elevéis vuestros ojos al monte, creyendo que vuestra esperanza debe descansar en un hombre, y decid «Levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio», añadiendo en seguida: El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra15. Levantemos, pues, los ojos a los montes de donde nos vendrá el auxilio; pero no es en ellos donde debe reposar nuestra esperanza, pues los montes reciben lo que han de servirnos. Es, pues, en la fuente de donde les viene a ellos, donde nosotros debemos poner nuestra esperanza.

Porque las Escrituras son servidas mediante hombres, cuando levantamos nuestros ojos a las Escrituras, levantamos nuestros ojos a los montes de donde nos vendrá el auxilio; pero, porque eran hombres esos mismos que escribieron las Escrituras, no brillaban con luz propia, sino que la verdadera Luz era ese mismo que ilumina a todo hombre que viene a este mundo16. Monte era también aquel Juan Bautista que, para que nadie, por poner la esperanza en el monte, se cayese de quien ilumina los montes, dijo: «Yo no soy el Mesías»17, y él mismo declaró también: De su plenitud todos hemos recibido18. Debes decir: «Levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio»19, sin atribuir a los montes la ayuda que te viene, sino diciendo a continuación: El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra20.

7. Os he hecho esta observación, hermanos, para que al erguir vuestro corazón hacia las Escrituras cuando el Evangelio dejaba oír: «En el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios»21, y lo demás que se ha leído, entendáis que habéis levantado los ojos a los montes. En efecto, si los montes no lo hubieran dicho, seríais incapaces de llegar a la fuente de estos pensamientos. De los montes, pues, os ha venido la ayuda, para que al menos lo hayáis oído; pero todavía no podéis entender lo que habéis oído. Invocad el auxilio del Señor, que hizo el cielo y la tierra22, porque los montes han podido hablar, sin poder ellos mismos iluminar, porque ellos mismos, oyendo, han sido iluminados. Aquel Juan, hermanos, que se recostaba sobre el pecho del Señor23, es quien nos ha dicho estas cosas. De esa fuente bebió él lo que después nos ha propinado. Pero ha propinado palabras; en cambio, la comprensión debes tomarla de donde había bebido el mismo que te dio a beber, para que levantes los ojos a los montes de donde te vendrá el auxilio, para de ahí recibir una copa, digamos; esto es, para que recibieras la palabra propinada; y, sin embargo, porque tu auxilio viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra24, llenases tu corazón de la misma fuente de que él llenó el suyo. Y puesto que dijiste: «El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra», que lo llene quien puede hacerlo. Esto os digo, hermanos: que cada uno levante su corazón, según le alcance su capacidad para comprender lo que digo. Pero quizá podáis decir que mi persona os está mucho más presente que la de Dios. De ninguna manera. Dios está mucho más presente: yo me presento ante vuestros ojos; él rige vuestras conciencias. A mí dirigís vuestros oídos; a él dirigid vuestro corazón y ambos recibirán la plenitud. Vuestros ojos y vuestros sentidos corporales los fijáis en mí, mejor dicho, no en mí, yo no soy uno de aquellos montes, sino en el evangelio, en la persona del evangelista: el corazón, en cambio, elevadlo al Señor. Él lo llenará. Que cada uno lo eleve, fijándose en qué eleva y adónde lo eleva. ¿Qué quiero decir con esto? Que se fije a ver qué corazón levanta, puesto que lo levanta hacia el Señor, no sea que, antes de haberlo levantado, caiga oprimido por el peso del placer carnal. ¿Quizá os veis todos cargados con el peso de la carne? Esforzaos en purificar por la continencia lo que vais a elevar al Señor. Dichosos los limpios de corazón, porque ésos verán a Dios25.

La palabra humana

8. Pero ¿qué valor tiene el sonido de las palabras: En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios? También yo he pronunciado palabras al hablar. ¿Era como éstas la Palabra que estaba con Dios? Las palabras que yo he dicho, ¿no han desaparecido después de haberlas pronunciado? ¿Luego la Palabra de Dios habrá desaparecido también, tras haberse oído? ¿Cómo se hizo todo mediante ella, y sin ella nada se hizo?26 ¿Cómo se rige mediante ella lo que mediante ella fue creado, si sonó y pasó? ¿Qué clase de palabra, pues, es esta que se pronuncia y no pasa? Atienda Vuestra Caridad; se trata de algo importante.

A diario, cuando hablamos, las palabras se nos quedan en nada. A fuerza de sonar palabras y desaparecer, su valor se degrada y no nos parecen sino meras palabras. Pero hay en el hombre una palabra que permanece dentro, porque el sonido sale de la boca. Y hay otra palabra que realmente se pronuncia con el espíritu, lo que entiendes por medio del sonido, no el sonido mismo. Cuando yo digo «Dios», pronuncio una palabra. Bien breve es lo que he pronunciado: cuatro letras y una sílaba. ¿Acaso Dios es en total una sílaba de cuatro letras? ¿O quizá cuanto menos vale este sonido, tanto más precioso es lo que por él entendemos? ¿Qué ocurre en mi interior cuando yo digo «Dios»? He pensado en un ser supremo, que trasciende toda criatura mudable, carnal y animal. Y si yo te preguntase: «¿Dios es mudable o inmutable?», inmediatamente responderías: «Lejos de mí creer o pensar en Dios como mudable: Dios es inmutable». Tu alma, aunque pequeña, quizá carnal todavía, no pudo menos de responderme que Dios en inmutable, puesto que toda criatura es mudable. ¿De dónde te pudo venir la chispa que te ha iluminado este misterio, para responderme sin titubear que Dios es inmutable? ¿Qué hay en tu interior, cuando piensas en una sustancia viva, eterna, omnipotente, infinita, presente toda ella en todas partes, y no contenida por límites algunos? Cuando esto piensas, es la Palabra de Dios lo que hay en tu interior. ¿Es esto aquel sonido que consta de una sílaba y cuatro letras? Todo lo que se pronuncia y desaparece son sonidos, sílabas. La palabra que suena es la que pasa; pero la significada por el sonido está en el pensamiento de quien la dijo, permanece en la inteligencia de quien la ha oído, aunque desaparezcan las palabras.

La Palabra de Dios

9. Dirige tu espíritu a aquella palabra. Si tú puedes tener una palabra en tu interior, como un pensamiento nacido en tu mente, es como si tu mente alumbrara el pensamiento y allí está como un hijo de tu mente, como hijo de tu corazón. Primero, en tus adentros engendras el pensamiento de construir una obra, de edificar algo extenso. Ya ha nacido la idea, y la obra todavía no se ha realizado. Tú ya estás viendo lo que vas a hacer, pero los demás no la pueden admirar más que cuando la hayas realizado, cuando hayas levantado su mole, y cuando hayas plasmado y terminado la obra. Los hombres se fijan en el edificio, digno de admiración, y alaban la idea del constructor. Se admiran de lo que ven, y aman lo que no ven. ¿Quién puede ver el pensamiento? Si a partir de una gran obra alabamos el pensamiento humano, ¿quieres ver cómo es el pensamiento de Dios, que es el Señor Jesucristo, la Palabra de Dios? Fíjate en estos dos órdenes de cuerpos, el cielo y la tierra: ¿quién explicará con palabras la hermosura del cielo? ¿Quién explicará con palabras la fecundidad de la tierra? ¿Quién elogiará dignamente la variedad de los cambios climáticos? ¿Quién elogiará dignamente la fuerza de las semillas? Veis cuántas cosas me callo. No quiero recordar muchas y quedarme corto en comparación con las que podéis pensar. Por esta obra de arte, pues, caed en la cuenta de cómo será la Palabra mediante la que ha sido hecha. Pero no es ella sola la que ha sido hecha. En efecto, se ve todo esto, porque llegan hasta nuestros sentidos corporales. Mediante esa Palabra han sido hechos también los ángeles; mediante esa Palabra han sido hechos también los arcángeles, las potestades, los tronos, las dominaciones, los principados. Mediante esa Palabra se hizo todo27. Deducid de aquí cómo será esta Palabra.

10. Alguien podrá replicarme ahora: «¿Y quién piensa esta Palabra?». No te imagines algo vulgar cuando oyes el nombre «palabra», ni pienses en las palabras que oyes a diario: «Ése dijo tales palabras»; «pronunció tales palabras»; «me cuentas tales palabras». De tanto pronunciar palabras, terminan por devaluarse. Pero cuando oyes: «En el principio existía la Palabra», cuidado con estimarla algo vulgar, como estás acostumbrado a pensar cuando sueles oír palabras humanas. Atención a lo que debes pensar: La Palabra era Dios.

El error de Arrio

11. Preséntese ahora no sé qué infiel arriano y diga que la Palabra de Dios ha sido hecha. ¿Cómo puede ser que la Palabra de Dios haya sido hecha, cuando es Dios quien hace todo mediante la Palabra? Si también la Palabra de Dios ha sido hecha, ¿mediante qué otra palabra lo ha sido? Y si afirmas que es así por ser la palabra de la Palabra mediante la que ésa se hizo, a ésta la llamo yo el Hijo único de Dios. Pero, si no la llamas palabra de la Palabra, admite que no ha sido hecha aquella por medio de la cual se hizo todo. En efecto, no es posible que se haga mediante sí misma aquella mediante la que se hizo todo. Cree, pues, al evangelista. Podía, en efecto, decir: «En el principio Dios hizo la Palabra», como Moisés dijo: «En el principio Dios hizo el cielo y la tierra»28, y enumera todas las cosas así: Dijo Dios «Hágase», y se hizo29. Si dijo, ¿quién dijo? Dios, sí. ¿Y qué se hizo? Alguna criatura. Entre Dios que dice y la criatura hecha, ¿qué hay, mediante lo cual se hizo, sino la Palabra? Porque Dijo Dios: Hágase, y se hizo. Esta Palabra es inmutable. Aunque mediante la Palabra sean hechas las cosas mudables, ella es inmutable.

Ser recreado por la Palabra

12. No creas, pues, que ha sido hecha aquella mediante la que se hizo todo, no vayas a quedarte sin la restauración que nos viene mediante la Palabra mediante la que todo es restaurado. Efectivamente, has sido hecho mediante la Palabra. Pero es necesario ser recreado mediante la Palabra. Pero si tu fe acerca de la Palabra es falsa, no podrás ser recreado mediante la Palabra. Y si has tenido la suerte de ser hecho mediante la Palabra, por ti quedas deshecho. Y si por ti te deshaces, que te rehaga el que te hizo. Si por ti viene el degradarte, que te recree el que te creó. ¿Y cómo te recreará mediante la Palabra, si en algún aspecto piensas mal de la Palabra? El evangelista dice: «En el principio existía la Palabra», mas tú dices: En el principio fue hecha la Palabra. Él dice: «Todo se ha hecho mediante ella», mas tú dices que incluso la Palabra misma ha sido hecha. Podía haber dicho el evangelista: «En el principio fue hecha la Palabra»; pero ¿qué dice? En el principio existía la Palabra. Si existía, no fue hecha; así todo se haría mediante ella, y sin ella, nada30. Si, pues, en el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios, si no puedes comprender de qué se trata, espera a que crezcas. Él es alimento. Toma leche para nutrirte hasta que seas capaz de recibir el alimento.

Todo ha sido hecho por la Palabra

13. Y atención a lo que sigue: Todo se hizo mediante ella, y sin ella nada se hizo31, no vayáis a pensar que la nada es algo. Muchos, por una deficiente interpretación del texto «sine ipso factum est nihil» (sin ella la nada se hizo), piensan que la nada es algo. El pecado ciertamente no fue hecho por ella, y el pecado es la nada, evidentemente, y a la nada vuelven los hombres cuando pecan. Tampoco los ídolos han sido hechos por la Palabra. Tienen, es verdad, una apariencia humana, pero es el hombre el que ha sido hecho por la Palabra, puesto que la forma humana del ídolo no ha sido hecho por la Palabra; y así leemos en la Escritura: Sabemos que un ídolo no es nada32. Luego esto no ha sido hecho por la Palabra. En cambio, sí lo han sido todos aquellos seres que tiene una naturaleza y que existen en la creación, tanto los que están fijos en el cielo y brillan en las alturas como los que vuelan bajo el cielo o se mueven en la naturaleza entera; toda criatura sin excepción. Lo diré más claro, para que lo entendáis, hermanos: desde el ángel hasta el último gusano. Entre las criaturas ¿hay algo más excelso que el ángel? ¿O algo inferior a un gusanillo? Pues bien, por quien ha sido hecho el ángel, por él mismo ha sido hecho el gusanillo. Pero al ángel le corresponde el cielo, y al gusano la tierra. Quien los creó, así lo ha dispuesto. Si hubiera puesto al gusano en el cielo, lo censurarías; si hubiera dispuesto que los ángeles brotasen de las carnes descompuestas, también lo censurarías; y, sin embargo, algo así hace Dios y no es censurable: todos los hombres, nacidos de la carne, ¿qué son sino gusanos? Pues hasta de los gusanos hace ángeles. Si el mismo Señor dice «Yo soy un gusano y no un hombre»33, ¿quién dudará afirmar lo que está escrito en el libro de Job: Cuánto más el hombre, ese montón de podredumbre, y el hijo del hombre, ese gusano?34 Primero llama al hombre una podredumbre y, a continuación, un gusano al hijo del hombre. Claro, como el gusano nace de la podredumbre, por eso llama al hombre podredumbre y gusano al hijo del hombre.

Mira lo que quiso hacerse por ti aquel que en el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. ¿Por qué quiso hacerse esto por ti? Para darte un alimento de lactante a ti que no podías aún masticar. Así que éste y no otro, hermanos, es el sentido de esta frase: Todo se hizo mediante ella, y sin ella nada se hizo. Todas las criaturas han sido hechas por ella: la mayor y las más pequeñas; por su medio se hicieron las superiores y las inferiores, las espirituales y las corporales. Toda forma, cohesión, armonía de las partes, toda naturaleza que pueda tener número, peso y medida tienen su existencia sólo por medio de aquella Palabra, su origen en aquella Palabra creadora, a la que se le dice: Todo lo has dispuesto con medida, número y peso35.

También los insectos son obra de Dios

14. Nadie, pues, os engañe cuando sufráis quizá el fastidio de las moscas. Porque el diablo se ha burlado de algunos, haciendo que caigan en el lazo por las moscas. Los cazadores de aves suelen poner moscas en los cepos, para que caigan las aves hambrientas. De igual manera el diablo ha engañado a éstos con las moscas. En cierta ocasión, alguien estaba molesto por las moscas y Manes lo vio con ese fastidio; él le dijo que no podía aguantar las moscas, que las aborrecía profundamente. Inmediatamente le dice Manes: «¿Quién las ha creado?». El otro, que estaba asqueado y lleno de odio hacia ellas, no tuvo valor para decir: «Dios las ha creado». Y eso que era católico. Enseguida Manes añadió: «Si Dios no las ha hecho, ¿quién las hizo?». «Sin duda, dijo él, supongo que el diablo hizo las moscas». Continúa Manes: «Si el diablo es el autor de la mosca, como veo que confiesas porque discurres con acierto, ¿quién es el autor de la abeja, que es un poco mayor que la mosca?». Y no se atrevió a decir que Dios hizo la abeja y no la mosca, puesto que son tan parecidas. Y de la abeja pasó a la langosta, y de ésta al lagarto, y del lagarto al pájaro, y del pájaro a la oveja, y de la oveja al buey, y del buey al elefante, y por fin llegó hasta el hombre. Y lo convenció de que el hombre no fue creado por Dios. Y así fue como este pobre hombre, asqueado de las moscas, acabó siendo una mosca atrapada por el diablo. Belcebú, en efecto, significa, según parece, «príncipe de las moscas»; de ellas está escrito: Las moscas muertas corrompen el ungüento perfumado36.

¿Por qué nos molestan los insectos?

15. ¿A qué viene esto, hermanos? ¿Por qué he dicho estas cosas? Cerrad los oídos de vuestro corazón a todas las astucias del enemigo. Caed en la cuenta de que Dios lo ha hecho todo y puso a cada cosa en el lugar que le corresponde. ¿Cuál será la causa de que padezcamos muchos males de una criatura hecha por Dios? Que le hemos ofendido. Pero ¿acaso los ángeles sufren estas molestias? También nosotros podríamos quizá estar en esta vida exentos de este temor. De tu castigo no culpes al juez; culpa a tu delito. Por nuestra soberbia puso Dios esta criatura tan pequeña y despreciable, para que nos atormentase. Así, cuando el hombre, en su soberbia, se yergue frente a Dios, y cuando, mortal como es, siembra el terror entre otros mortales y, siendo hombre, no quiere reconocer como prójimo a otro hombre; cuando, en fin, se yergue sobre sí mismo, queda sometido bajo las pulgas. ¿Por qué te hinchas, humana soberbia? Un hombre te insultó y te hinchas de rabia. Tendrás que enfrentarte con las pulgas para poder dormir; reconoce quién eres. Ya sabéis, hermanos: Dios ha creado estos seres molestos para rendir nuestra soberbia. A aquel pueblo del Faraón, Dios pudo haberlo rendido con osos, leones o serpientes; les mandó moscas y ranas37, para que las cosas más viles domasen la soberbia.

En la Palabra todo es vida

16. Por tanto, hermanos, todo, absolutamente todo se hizo mediante ella, y sin ella nada se hizo. Pero ¿de qué modo se hizo todo mediante ella? Lo que ha sido hecho, en ella es vida38. Puede también leerse así: Lo que ha sido hecho en ella, es vida. Luego todo es vida si utilizásemos esta lectura. ¿Hay algo que no haya sido hecho en ella? Ella es la Sabiduría de Dios39. Dice el salmo: Todo lo hiciste con sabiduría40. Si, pues, Cristo es la Sabiduría de Dios y el salmo dice: «Todo lo hiciste con sabiduría», todo ha sido hecho en él, así como lo ha sido por él. Entonces, queridos hermanos, si en él todo, y lo hecho en él es vida, resulta que la tierra es vida, y un leño es vida. Es verdad que decimos que el leño es vida, pero entendiendo que se trata del leño de la cruz, de donde nos brotó la vida. Incluso una piedra sería vida, según esto.

Pero no es acertado este modo de interpretar. Podríamos dar pie a que la inmunda secta de los maniqueos nos dijera astutamente que tienen alma una piedra y una pared y un trocito de cuerda y la lana y el vestido. Suelen disparatar ellos así. Y cuando se les hace frente y se los rechaza, citan a su modo la Escritura, diciendo: «¿Por qué se dijo entonces Lo que se hizo en ella, es vida?» Si todo ha sido hecho en ella, luego todo es vida». Que no te engañen; tú lee así: «Lo que ha sido hecho», haciendo una pausa aquí, y luego sigue: en ella es vida. ¿Cuál es el sentido de esta frase? La tierra fue creada. Pero la tierra en sí no es vida, sino que en la Sabiduría misma hay una idea o forma de orden espiritual, mediante la cual fue hecha la tierra. Esta idea sí es vida.

17. Me explicaré lo mejor que pueda a Vuestra Caridad. Un carpintero fabrica un arca. Primeramente tiene el arca en su imaginación, puesto que, si no la tuviese en ella, ¿cómo la iba a expresar construyéndola? Pero el arca está allí no como ella es, visible externamente. En el talento del artesano es invisible, y la realización la hará visible. Y ahora ya la tenemos construida; ¿acaso dejó de estar en el talento del carpintero? Ya es una obra realizada y sigue estando en la mente del artesano. Puede muy bien llegar a corromperse, y de nuevo hacer otra según el modelo de la que hay en la mente del artesano. Fijaos bien en el arca como idea artística y en el arca ya construida. Ésta no es vida; en cambio, la idea artística sí lo es, porque vive en el alma del artífice, donde está todo esto antes de su expresión externa.

De la misma manera, hermanos queridos, la Sabiduría de Dios, por la cual se hizo todo, contiene todas las cosas como una concepción artística, antes de fabricarlas. De aquí que lo realizado según esta concepción artística no por eso va a ser vida, sino que todo lo realizado es vida en ella. La tierra que ves, es tierra en la mente del artífice, y lo mismo el cielo y el sol y la luna. Todos están en la concepción del artífice. En su ser externo son cuerpos, y en la idea artística son vida. Tratad de comprenderlo de algún modo. Hemos dicho algo muy importante. No ha salido de mí ni ha venido por mi medio, que yo no soy importante; pero viene quien lo es. No he dicho yo estas cosas; yo soy pequeño. Para poder decirlas miro a aquel que no es pequeño. Comprenda cada uno como pueda, en cuanto pueda. Y quien no pueda, nutra el corazón hasta que pueda. ¿Cómo lo nutrirá? Nútralo con leche para llegar al alimento. No se aparte de Cristo nacido mediante la carne, hasta llegar a Cristo nacido de un único Padre, Palabra Dios con Dios, mediante la que se hizo todo, porque es esa vida que en aquélla es la luz de los hombres.

La vida es la luz de los hombres

18. Sigue, en efecto, esto: Y la vida era la luz de los hombres41. De esta vida reciben los hombres la iluminación. Los animales no reciben la iluminación, porque los animales no tienen mentes racionales que puedan ver la sabiduría. En cambio, el hombre ha sido hecho a imagen de Dios, tiene mente racional mediante la que pueda percibir la sabiduría. Esa vida, pues, mediante la que todo se hizo, esta misma vida es la luz; no la luz de cualesquiera seres vivos, sino la luz de los hombres. Por eso dice poco después: Era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo42. Esa luz iluminó a Juan Bautista, ésta también a Juan Evangelista mismo. De esa misma luz estaba lleno quien dijo: No soy yo el Mesías, sino quien viene detrás de mí, la correa de cuyo calzado no soy digno de desatar43. Por esta luz estaba iluminado quien dijo: En el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Aquella vida, pues, es la luz de los hombres.

Sólo los limpios de corazón ven la Luz

19. Pero corazones quizá necios no pueden captar esta luz, porque los oprime el peso de sus pecados, para que no puedan verla. Pero no piensen que la luz está ausente, precisamente porque ellos no pueden verla. Ellos, en efecto, son tinieblas por sus pecados. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron44. Es lo que ocurre, hermanos, con un ciego puesto al sol. El sol está presente, pero él está ausente para el sol. Esto es lo que sucede con todo el que tiene un corazón necio, injusto, impío o ciego. Presente está la sabiduría, pero para uno que es ciego es como si estuviera ausente de sus ojos. No porque ella no le acompañe, sino porque él está distante de ella. ¿Y qué ha de hacer éste? Purificarse hasta poder ver a Dios. Como si alguien tuviese ceguera por tener sucios y enfermos sus ojos, porque le ha caído polvo o por irritación o por el humo, y el médico le dijese: «Debes asear tu ojo de todo lo que le molesta, hasta que puedas ver con claridad». El polvo, la irritación ocular y el humo son los pecados y las injusticias. Quita de tu corazón todo esto y verás la sabiduría, porque está presente. Dios es la Sabiduría misma; y está escrito: Dichosos los de corazón limpio, porque ésos verán a Dios45.

***

TRATADO 2

Comentario a Jn 1,6-14, predicado en Hipona, probablemente el domingo 16 de diciembre de 406

Traductores: Miguel Fuertes Lanero y José Anoz Gutiérrez

Trataré de daros mi propio alimento

1. Es bueno, hermanos, que, en lo posible, examinemos atentamente el texto de las Divinas Escrituras, máxime del santo evangelio, sin omitir pasaje alguno. Yo, según mi capacidad, trataré de alimentarme de esa fuente, y luego os serviré a vosotros el mismo alimento. Recuerdo que el pasado domingo se trató el párrafo primero, esto es: En el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios; ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo mediante ella, y sin ella nada se hizo. Lo que ha sido hecho es vida en ella, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron1. Hasta aquí, creo, llegó el comentario. Recordadlo quienes asististeis, y los que no, creedme a mí y a quienes quisieron asistir. Ahora no estaría bien repetir todo lo anterior, por aquellos que tienen interés en oír lo que sigue; les resultaría pesado, si volvemos sobre lo anterior, omitiendo el pasaje siguiente. Quienes, pues, estuvieron ausentes hagan el favor de no exigir la explicación anterior; que escuchen, junto con quienes asistieron, lo que ahora vamos a explicar.

La cruz de cristo nos conduce a la estabilidad

2. Sigue: Hubo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan2. Lo anteriormente dicho, hermanos carísimos, se ha dicho sobre la inefable divinidad de Cristo y casi inefablemente. ¿Quién, en efecto, comprenderá: «En el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba con Dios»? Y, para que por el uso diario de nuestras palabras no se te deprecie el nombre de «palabra», dice: Y la Palabra era Dios. Esta Palabra es la misma sobre la que el pasado día hemos hablado mucho. Quiera Dios que, después de tanto hablar, algo haya llegado a vuestros corazones. En el principio existía la Palabra. Es ella misma, es de idéntica manera, como es siempre, así es, no puede cambiarse; esto significa «es». A su siervo Moisés dijo este nombre suyo: Yo soy el que soy, y: El que es me ha enviado3.

¿Quién, pues, captará esto, cuando todo lo que veis es mortal, cuando estáis viendo las mutaciones cualitativas no sólo de los cuerpos en el nacer, crecer, envejecer y morir, sino incluso las mutaciones del alma; cuando las diversas inclinaciones de la voluntad la llevan de un sitio para otro y hasta la dividen; cuando veis cómo los hombres son capaces de alcanzar la sabiduría si se acercan a su luz y a su calor, y cómo también pueden perderla si se alejan de ella por un afecto desordenado? Cuando, pues, veis que todo esto es mudable, ¿qué es lo que es, sino lo que trasciende todo lo que existe, pero cuyo ser es como si no existiera? ¿Y quién entenderá esto? ¿O quién, a fuerza de concentrar de algún modo todo el poder de su inteligencia, será capaz de llegar a tocar lo que realmente es? Y después de haberlo tocado, dentro de su capacidad, ¿quién será capaz de alcanzarlo? Es como si alguien divisara desde lejos su patria, pero un mar se interpusiera entre los dos: ve a dónde ir, pero ignora el camino. Así nos ocurre a nosotros: anhelamos alcanzar nuestra condición estable, donde el ser realmente es, porque seguirá siendo siempre lo que es; pero está por medio el mar de este mundo, por donde caminamos, aunque ya vemos a dónde caminamos. Muchos ni siquiera saben a dónde van. Pero para enseñarnos el camino, vino el mismo a quien queríamos ir. ¿Y qué hizo? Nos puso el leño con el que poder atravesar el mar. Nadie es capaz de pasar el mar de este mundo si no lo lleva la cruz de Cristo. A veces abraza al árbol de la cruz incluso el de ojos enfermos. Y quien de lejos no ve a dónde va, no se aparte de ella, y ella misma lo llevará.

3. Me gustaría, pues, hermanos míos, que penetrase esto en vuestros corazones: si queréis vivir una vida cristiana y fervorosa, uníos a Cristo en aquello que se hizo por nosotros. Así llegaréis a lo que él es y a lo que él era. Se acercó a nosotros hasta el punto de hacerse hombre. Y se hizo precisamente para servir de vehículo a los débiles, y que puedan atravesar el mar de este mundo y llegar a la patria. Allí no habrá necesidad de nave alguna, porque no hay mar que atravesar. Y mejor es no llegar a descubrir con la inteligencia el Ser por excelencia, permaneciendo unidos a la cruz de Cristo, que descubrirlo y despreciar la cruz de Cristo. Lo mejor de todo, si es posible, está en ver a dónde hay que ir, y mantenerse firmes en el vehículo que nos lleva.

Aquí llegaron aquellas almas grandes, llamadas montes, iluminadas con grandes resplandores por la luz de la justicia. Aquí llegaron y vieron aquello que es el Ser. Juan decía al verlo: En el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Divisaron este misterio y, para llegar a lo que de lejos veían, no se apartaron de la cruz de Cristo, no menospreciaron la humildad de Cristo. Los pequeños, incapaces de entender esta realidad, que no se aparten de la cruz, de la pasión y de la resurrección de Cristo; llegarán a encontrarse con la realidad que no ven, conducidos en la misma nave que lleva a los que la ven.

La soberbia, gran obstáculo para llegar a Dios

4. Hubo algunos filósofos de este mundo y mediante la criatura buscaron al Creador, porque puede ser hallado mediante la criatura. Con toda claridad dice el Apóstol: Pues desde la constitución del mundo, mediante lo que ha sido hecho se percibe entendido lo invisible de él, también su fortaleza sempiterna y su divinidad, de forma que son inexcusables. Y sigue: Porque, aunque habían conocido a Dios. No dijo «por no haberlo conocido», sino: Porque, aunque habían conocido a Dios, no le glorificaron ni dieron gracias como a Dios, sino que se desvanecieron en sus proyectos y su insensato corazón se oscureció. ¿Por qué se oscureció? Sigue y dice con toda claridad: Pues, aunque decían que ellos eran sabios, fueron hechos estultos4. Vieron a dónde había que llegar. Pero, ingratos hacia quien les dio lo que vieron, quisieron atribuirse lo que vieron y, hechos soberbios, perdieron lo que veían y, consiguientemente, se volvieron a los ídolos e imágenes y a los cultos de los demonios; a adorar a la criatura y despreciar al Creador. Estrellados ya, hicieron éstos esto; pero para estrellarse se ensoberbecieron; ahora bien, por haberse ensoberbecido dijeron que ellos eran sabios. Éstos, pues, de quienes dice Pablo: «los cuales, aunque habían conocido a Dios», han visto lo que dice Juan: que todo se hizo mediante la Palabra de Dios. En efecto, en los libros de los filósofos se encuentra también esto y que Dios tiene un Hijo unigénito, mediante quien todo existe. Pudieron ver «Lo que es», pero lo vieron de lejos. No quisieron mantener la condición baja de Cristo, nave en que llegarían seguros a lo que pudieron ver a lo lejos, y despreciaron la cruz de Cristo.

¿Tienes que atravesar el mar, y desprecias el madero? ¡Oh sabiduría orgullosa! Te mofas de Cristo crucificado; es él a quien veías de lejos: En el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba con Dios. Pero ¿por qué fue crucificado? Porque te era necesario el madero de su humildad, pues te habías hinchado de soberbia, habías sido arrojado lejos de aquella patria, el camino está interrumpido por el oleaje de este mundo y no hay por dónde se pase a la patria, si no te lleva el madero. ¡Ingrato! Te burlas del que ha venido a ti, para que regreses. Él se ha hecho camino, y esto por el mar5. Anduvo en el mar precisamente para mostrar que en el mar hay camino. Pero tú, que no puedes andar en el mar como él, déjate llevar por la nave, déjate llevar por el madero: cree en el Crucificado y podrás llegar. Por ti ha sido crucificado, para enseñar humildad y porque, si viniera como Dios, no sería reconocido, ya que, si viniera como Dios, no vendría para esos que no podían ver a Dios. Por cierto, ya que está presente por doquier y ningún lugar lo contiene, no viene o se aleja en cuanto Dios. Entonces ¿cómo vino? Porque se presentó como hombre.

Un hombre anuncia al que es más que hombre

5. Porque, pues, era hombre de forma que en él se ocultaba Dios, ante él fue enviado un hombre importante, mediante cuyo testimonio se descubriese que era más que hombre. Y ¿quién es éste? Hubo un hombre. Y ¿cómo éste podría decir la verdad acerca de Dios? Enviado por Dios. ¿Cómo se llamaba? Su nombre era Juan. ¿Por qué vino? Este vino para testimonio, a dar testimonio de la luz, para que todos creyeran mediante él6. ¿De qué clase era éste, para dar testimonio de la luz? ¡Algo grande, este Juan; mérito ingente, gran gracia, gran celsitud! Admíralo, sí, admíralo, pero como a un monte. Ahora bien, el monte está en tinieblas, si no se viste de luz. Admira, pues, a Juan sólo de forma que oigas lo que sigue —No era él la luz—, no sea que, por suponer que el monte es la luz, en el monte naufragues en vez de hallar solaz. Pero ¿qué debes admirar? El monte como monte. En cambio, yérguete hacia ese que ilumina el monte que está erguido para esto: para recibir, el primero, los rayos y comunicarlos a tus ojos. El, pues, no era la luz.

La luz iluminada

6. Así pues, ¿por qué vino? Sino para dar testimonio de la luz. ¿Por qué esto? Para que todos creyeran mediante él. ¿De qué luz daría testimonio? Era la luz verdadera. ¿Por qué añade verdadera? Porque al hombre iluminado también se le llama luz; pero luz verdadera es la que ilumina. Verdaderamente, también a nuestros ojos se les llama luceros; y, sin embargo, si o de noche no se enciende una lámpara o de día no sale el sol, en vano están abiertos estos luceros. Juan, pues, era también luz así, pero no la luz verdadera, porque, no iluminado, era tinieblas, mas la iluminación lo hizo luz. Sin ella seguía siendo tinieblas, como todos los impíos. De ellos habló el Apóstol, una vez que habían abrazado la fe: Otrora fuisteis tinieblas. Y ahora que ya han creído, ¿qué? Pero ahora, dice, luz en el Señor7. Si no añadiera «en el Señor», no entenderíamos. Luz, dice, en el Señor; tinieblas erais al no estar en el Señor. Pues otrora fuisteis tinieblas: ahí no ha añadido «en el Señor». Tinieblas, pues, en vosotros; luz en el Señor. Así, ocurría con Juan: El no era la luz, sino para dar testimonio de la luz.

Juan, reflejo de la luz verdadera

7. Pero ¿dónde está es luz? Era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo8. Si a todo hombre, también a Juan mismo. Él, pues, iluminaba a ese por quien quería darse a conocer. Entienda Vuestra Caridad, pues venía a mentes débiles, a corazones maltrechos, a inteligencias legañosas. A esta cosa había venido. Y ¿cómo podría el alma ver lo que es perfectamente? Como sucede tantas veces, conocemos la salida del sol en un cuerpo bañado por sus rayos, ya que a él no lo podemos mirar. También quienes tienen maltrechos los ojos son idóneos para ver un muro iluminado y hecho patente por el sol o un monte o un árbol; o son idóneos para ver algo por el estilo. En objetos iluminados se les puede mostrar la salida de aquel astro que no están aptos todavía para ver.

Esto sucede con todos aquellos hombres a quienes Cristo vino. Ellos no eran capaces de descubrirlo; pero irradió sobre Juan, y a través de su testimonio, que insiste en no ser él quien irradia e ilumina, sino quien recibe los rayos de esa luz, se conoce al que ilumina, se conoce al que brilla, se conoce al que todo lo llena. ¿Quién es? El que ilumina, dice, a todo hombre que viene a este mundo. Si el hombre no se hubiera alejado de ahí, no tendría que ser iluminado. Pero ha de ser iluminado aquí, precisamente porque se apartó de ahí donde el hombre podía estar siempre iluminado.

Necesitamos la lámpara para ver el día

8. ¿Y qué decir ahora? Si vino hasta aquí, ¿dónde estaba? Estaba en este mundo. Estaba aquí y hasta aquí vino. Aquí estaba por la divinidad, hasta aquí vino mediante la carne porque, aunque estaba aquí por la divinidad, no podían verle los insensatos, ciegos e inicuos. Estos inicuos son las tinieblas de las que está dicho: La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron9. He aquí que ahora está aquí, aquí estaba, siempre está aquí y nunca se va, de ningún sitio se va. Es preciso que tengas con qué ver lo que nunca se te va; es preciso que no te vayas de ese que de ninguna parte se va; es preciso que no lo abandones, y no serás abandonado.

No caigas y nunca llegará para ti la caída de este sol. Tu caída será su ocaso. En cambio, si tú te mantienes, él está contigo. Pero no te mantuviste. Recuerda entonces de dónde te caíste, de dónde te arrojó el que cayó primero que tú. Porque no te precipitó por la fuerza o violentamente, sino por tu propia voluntad. Si no hubieras consentido en el mal, te habrías mantenido en pie y no habrías perdido tu luz. Pero ahora que ya has caído y tienes llagas en el corazón, que es el que tiene ojos para ver esta luz, ha venido a ti de tal forma que puedas verle, y se presentó como un hombre que busca el testimonio de otro hombre. Al hombre pide Dios el testimonio y Dios tiene por testigo a un hombre; tiene Dios por testigo a un hombre, pero por el hombre: ¡tan débiles somos! Mediante la lámpara buscamos el día, porque a Juan mismo se le ha llamado lámpara, pues dice el Señor: Él era la lámpara que ardía y lucía, y vosotros quisisteis gozar un momento de su luz. Yo, en cambio, tengo un testimonio mayor que Juan10.

9. Muestra él, pues, que por los hombres quiso ser mostrado mediante una lámpara a la fe de los creyentes, para que mediante esa lámpara quedasen confundidos sus enemigos. Por cierto, esos enemigos que le tentaban y de cían: Dinos con qué poder haces esto. Replica: Os interrogaré yo también una sola cuestión. Decidme: el bautismo de Juan ¿de dónde procede: del cielo o de los hombres? Y se turbaron y dijeron entre ellos: Si decimos «Del cielo», va a decirnos: ¿Por qué, pues, no le creísteis? (porque Juan había dado testimonio de Cristo y había dicho: Yo no soy el Mesías, sino él)11. Si, en cambio, decimos «De los hombres», tememos al pueblo, no sea que nos apedree, porque tenían a Juan por profeta12. Temían ser apedreados, pero más temían confesar la verdad. Por eso, su respuesta fue mentir a la verdad: La maldad se engañó a sí misma13. Y respondieron: No sabemos. El Señor, al haberse cerrado ellos la puerta para su mal, fingiendo desconocer lo que sabían, tampoco se la abrió, porque no aldabearon. Está dicho, en efecto: Aldabead y se os abrirá14. Y no solamente ellos no aldabearon para que se les abriese, sino que, negando, contra sí tapiaron la puerta. Y el Señor les contestó: Pues yo tampoco os digo con qué poder hago esto15. Mediante Juan quedaron cubiertos de confusión y en ellos se cumplió: Preparé una lámpara para mi Cristo, vestiré de confusión a sus enemigos16.

¿Como está Dios en el mundo?

10. En el mundo estaba, y el mundo se hizo mediante él. No supongas que estaba en el mundo como en el mundo está la tierra, en el mundo está el cielo, en el mundo están el sol, la luna y las estrellas, en el mundo están los árboles, los animales, los hombres. No así estaba él en el mundo. Entonces ¿cómo estaba? Como artífice que gobierna lo que ha hecho. Por cierto, no ha obrado como obra un artesano. El cofre que está fabricando el artesano está fuera de él, puesto en otro lugar. Y aunque él esté a su lado, se sitúa fuera del cofre que fabrica. Dios, en cambio, crea el mundo dentro de él, presente en todas partes, sin separarse de ninguna, y no está a un lado, como quien está moldeando un objeto cuando lo fabrica. Con su presencia majestuosa realiza Dios lo que realiza, con su presencia gobierna lo realizado. Así era su presencia en el mundo: la de alguien por cuyo medio el mundo ha sido realizado. Mediante él, en efecto, se hizo el mundo, mas el mundo no le conoció.

Doble sentido de «mundo»

11. ¿Qué significa «El mundo se hizo mediante él»? Se llama mundo al cielo, la tierra, el mar y a todo lo que hay en ellos. También mundo tiene otro sentido, el de los amadores del mundo: El mundo fue hecho mediante él, mas el mundo no le conoció. Por cierto, ¿acaso los cielos no han conocido a su Creador, o los ángeles no han conocido a su Creador, o los astros no han conocido a su Creador, a quien confiesan los demonios? Todo ha dado testimonio por doquier. Pero ¿quiénes no le han reconocido? Quienes, porque aman al mundo, reciben el nombre de mundo. En efecto, el amor hace que habitemos con el corazón. Ahora bien, su amor los hizo merecedores de llamarse lo mismo que habitaban. Así es como decimos: «Ésta es una mala casa»; «aquélla es una buena casa». Ni acusamos a las paredes en la mala ni las elogiamos en la buena. Es por sus habitantes por lo que llamamos buena o mala una casa. Y así sucede también con el mundo: son los que por su amor pueblan el mundo. ¿Quiénes son? Quienes aman el mundo; en efecto, con el corazón habitan en el mundo. Ciertamente, quienes no aman el mundo están en el mundo corporalmente, pero con el corazón habitan el cielo, como dice el Apóstol: Nuestra residencia está en los cielos17. El mundo, pues, se hizo mediante él, mas el mundo no le conoció.

Los suyos no lo recibieron

12. Vino a lo suyo propio: propio porque mediante él se hizo todo esto. Mas los suyos no lo recibieron18. ¿Quiénes son? Los hombres que ha hecho; los judíos, a quienes originariamente hizo estar sobre todas las naciones, porque las otras naciones adoraban ídolos y servían a los demonios; en cambio, ese pueblo había nacido de la raza de Abrahán. Éstos eran eminentemente suyos, también por ser incluso parientes por la carne que se dignó tomar. Vino a lo suyo propio, mas los suyos no lo recibieron. ¿No lo recibieron en absoluto, ninguno lo recibió? ¿Ninguno, pues, fue hecho salvo? Nadie, en efecto, será hecho salvo, sino quien reciba a Cristo que viene.

El Hijo único quiso tener muchos hermanos

13. Pero ha añadido: En cambio, a cuantos lo recibieron19. ¿Qué les ha otorgado? ¡Gran benevolencia! ¡Gran misericordia! Único nació y no quiso permanecer solo. Muchos hombres, al no haber tenido hijos, una vez que se les pasa la edad, los adoptan y por decisión hacen lo que por naturaleza no pudieron; esto hacen los hombres. En cambio, si alguien tiene un hijo único, en él concentra todas sus alegrías, porque él solo poseerá todo y no tendrá a alguien que con él divida la herencia, dejándolo más empobrecido. Pero no es así como Dios obra. A su Hijo único en persona, al que había engendrado y mediante el que había creado todo, lo ha enviado a este mundo, para que él no estuviese solo, sino que tuviera hermanos adoptados. En efecto, nosotros somos no nacidos de Dios como el Unigénito, sino adoptados mediante éste. Él, en efecto, Unigénito, ha venido a aniquilar los pecados, esos pecados que nos enredaban, de forma que a causa de su impedimento no nos adoptase. A los que él deseaba hacer hermanos suyos, él mismo los soltó e hizo coherederos. En efecto, el Apóstol dice así: Ahora bien, si hijo, también heredero, mediante Dios20. Y también: Herederos, sí, de Dios; por otra parte, coherederos de Cristo21. Porque su herencia no deviene estrecha, incluso si muchos la poseyesen, no ha temido tener coherederos. Ciertamente, poseedor él, ellos mismos son hechos heredad de él y él es hecho, a su vez, heredad de ellos. Oye cómo ellos son hechos herencia de él: El Señor me ha dicho: «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré en herencia tuya las naciones»22. Él ¿cómo es hecho heredad de ellos? Dice en un salmo: El Señor, lote de mi heredad y de mi copa23. ¡Poseámosle nosotros y poséanos él! Poséanos como Señor; poseámosle como salvación, poseámosle como luz. ¿Qué, pues, ha dado a quienes lo recibieron? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios a esos que creen en su nombre24. Así podrán abrazarse al madero y atravesar el mar.

El nacimiento de los nuevos hijos

14. Y ¿cómo nacen ésos? Éstos, porque son hechos hijos de Dios y hermanos de Cristo, nacen realmente porque, si no nacen, ¿cómo pueden ser hijos? Ahora bien, los hijos de hombres nacen de la carne y de la sangre, por voluntad de un varón y de la unión conyugal. Aquéllos, en cambio, ¿cómo le nacen? Los cuales no de las sangres25, de la del varón y la de la mujer, digamos. Sanguines (sangres) no es latino. Pero, porque en griego está en plural, el que traducía prefirió poner así, hablar de modo menos latino, digamos, según los gramáticos, y empero explicar la verdad según el oído de los débiles. En efecto, si dijera «sangre», en singular, no explicaría lo que quería, pues que los hombres nacen de las sangres del varón y de la mujer. Hablemos así nosotros, no temamos las férulas de los gramáticos, con tal que empero lleguemos a la verdad sólida y por entero cierta. Reprende quien entiende, ingrato porque ha entendido. No de las sangres ni de voluntad de la carne ni de voluntad de varón26. En vez de mujer ha puesto «carne» porque, cuando fue hecha de una costilla, Adán dijo: «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne»27, y el Apóstol afirma: Quien ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie odió jamás su carne28. En vez de esposa, pues, se pone «carne» como a veces «espíritu» en vez de marido. ¿Por qué? Porque éste rige, aquélla es regida; aquél debe mandar, ésta servir. Efectivamente, cuando la carne manda y el espíritu está sometido, la casa está trastocada. ¿Qué hay peor que una casa donde la mujer tiene el mando sobre el varón? En cambio, una casa está en orden cuando el varón manda, la mujer obedece. En orden, pues, está el hombre mismo cuando el espíritu manda, la carne sirve.

Nosotros nacemos de Dios y Dios nace de los hombres

15. Éstos, pues, nacieron no de voluntad de la carne ni de voluntad de varón, sino de Dios29. Ahora bien, para que los hombres nacieran de Dios, primeramente nació de ellos Dios, pues Cristo es Dios y Cristo nació de los hombres. Ciertamente, nacido de Dios para que mediante él fuésemos hechos, y nacido de mujer para que mediante él fuésemos rehechos, en la tierra no buscó sino madre, porque ya tenía Padre en el cielo. No te asombres, pues, oh hombre, de que por gracia seas hecho hijo, porque de Dios naces según su Palabra. La Palabra misma quiso primero nacer de hombre, para que tú tuvieras la seguridad de nacer de Dios y te dijeras: «Por algo quiso Dios nacer de hombre, porque en algo me estimó para hacerme inmortal y nacer él mortalmente por mí». Por eso, tras haber dicho: «Nacen de Dios», como para que no nos asombrásemos y horrorizásemos de gracia tan inmensa, que nos pareciera increíble que de Dios hayan nacido hombres, como dándote seguridad añade: Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros30. ¿Por qué, pues, te asombra que los hombres nazcan de Dios? Vuelve tu mirada a Dios mismo nacido de los hombres: Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros.

La carne te había cegado y la carne te sana

16. En verdad, porque la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, del nacimiento mismo hizo un colirio con que se limpiasen los ojos de nuestro corazón y pudiéramos ver su majestad mediante su humildad. Por eso se hizo carne la Palabra y habitó entre nosotros. Sanó nuestros ojos. ¿Y qué sigue? Y vimos su gloria. Nadie podría ver su gloria si no lo curase la humildad de la carne. ¿Por qué no podíamos ver? Atienda, pues, Vuestra Caridad y ved lo que digo. Al hombre le había caído al ojo una especie de polvo, le había caído tierra, había herido seriamente su ojo, no podía ver la luz. Ahora, a este ojo seriamente herido se aplica un ungüento. Tierra lo había herido seriamente y, para que sea sanado, se envía allí tierra, pues todos los colirios y medicamentos no son nada, sino de la tierra. Por el polvo te cegaste, por el polvo eres sanado; la carne, pues, te había cegado, la carne te sana. En efecto, carnal se había hecho el alma por consentir con los afectos carnales; por eso se había cegado el ojo del corazón. La Palabra se hizo carne: este médico te hizo un colirio. Y, porque vino de forma que con la carne extinguiera los vicios de la carne y con la muerte matase a la muerte, por eso ha sucedido en ti que, porque la Palabra se hizo carne, tú puedes decir: Y vimos su gloria. ¿Qué gloria? ¿La de hacerse Hijo del hombre? Ésta es su humildad, no su gloria. Pero ¿hasta dónde fue llevada la vista del hombre, curada mediante la carne? Vimos, dice, su gloria, gloria como de Hijo único nacido del Padre, lleno de gracia y verdad31. De la gracia y la verdad trataremos más ampliamente, con el favor del Señor, en otro lugar del evangelio mismo. Ahora baste esto y dejaos edificar en Cristo, robusteceos en la fe, vigilad con obras buenas y no os apartéis del leño mediante el que podáis atravesar el mar.

_________

HOMILÍAS DEL PAPA FRANCISCO 

ÁNGELUS, Domingo 5 de enero de 2014

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

La liturgia de este domingo nos vuelve a proponer, en el Prólogo del Evangelio de san Juan, el significado más profundo del Nacimiento de Jesús. Él es la Palabra de Dios que se hizo hombre y puso su «tienda», su morada entre los hombres. Escribe el evangelista: «El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros» (Jn 1, 14). En estas palabras, que no dejan de asombrarnos, está todo el cristianismo. Dios se hizo mortal, frágil como nosotros, compartió nuestra condición humana, excepto en el pecado, pero cargó sobre sí mismo los nuestros, como si fuesen propios. Entró en nuestra historia, llegó a ser plenamente Dios-con-nosotros. El nacimiento de Jesús, entonces, nos muestra que Dios quiso unirse a cada hombre y a cada mujer, a cada uno de nosotros, para comunicarnos su vida y su alegría.

Así Dios es Dios con nosotros, Dios que nos ama, Dios que camina con nosotros. Éste es el mensaje de Navidad: el Verbo se hizo carne. De este modo la Navidad nos revela el amor inmenso de Dios por la humanidad. De aquí se deriva también el entusiasmo, nuestra esperanza de cristianos, que en nuestra pobreza sabemos que somos amados, visitados y acompañados por Dios; y miramos al mundo y a la historia como el lugar donde caminar juntos con Él y entre nosotros, hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. Con el nacimiento de Jesús nació una promesa nueva, nació un mundo nuevo, pero también un mundo que puede ser siempre renovado. Dios siempre está presente para suscitar hombres nuevos, para purificar el mundo del pecado que lo envejece, del pecado que lo corrompe. En lo que la historia humana y la historia personal de cada uno de nosotros pueda estar marcada por dificultades y debilidades, la fe en la Encarnación nos dice que Dios es solidario con el hombre y con su historia. Esta proximidad de Dios al hombre, a cada hombre, a cada uno de nosotros, es un don que no se acaba jamás. ¡Él está con nosotros! ¡Él es Dios con nosotros! Y esta cercanía no termina jamás. He aquí el gozoso anuncio de la Navidad: la luz divina, que inundó el corazón de la Virgen María y de san José, y guio los pasos de los pastores y de los magos, brilla también hoy para nosotros.

En el misterio de la Encarnación del Hijo de Dios hay también un aspecto vinculado con la libertad humana, con la libertad de cada uno de nosotros. En efecto, el Verbo de Dios pone su tienda entre nosotros, pecadores y necesitados de misericordia. Y todos nosotros deberíamos apresurarnos a recibir la gracia que Él nos ofrece. En cambio, continúa el Evangelio de san Juan, «los suyos no lo recibieron» (v. 11). Incluso nosotros muchas veces lo rechazamos, preferimos permanecer en la cerrazón de nuestros errores y en la angustia de nuestros pecados. Pero Jesús no desiste y no deja de ofrecerse a sí mismo y ofrecer su gracia que nos salva. Jesús es paciente, Jesús sabe esperar, nos espera siempre. Ésto es un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, antiguo y siempre nuevo. Y nosotros estamos llamados a testimoniar con alegría este mensaje del Evangelio de la vida, del Evangelio de la luz, de la esperanza y del amor. Porque el mensaje de Jesús es éste: vida, luz, esperanza y amor. 

Que María, Madre de Dios y nuestra Madre de ternura, nos sostenga siempre, para que permanezcamos fieles a la vocación cristiana y podamos realizar los deseos de justicia y de paz que llevamos en nosotros al inicio de este nuevo año. 

_________

HOMILÍAS DE BENEDICTO XVI

ÁNGELUS, Domingo 2 de enero de 2011

Queridos hermanos y hermanas:

Os renuevo a todos mis mejores deseos para el año nuevo y doy las gracias a cuantos me han enviado mensajes de cercanía espiritual. La liturgia de este domingo vuelve a proponer el Prólogo del Evangelio de san Juan, proclamado solemnemente en el día de Navidad. Este admirable texto expresa, en forma de himno, el misterio de la Encarnación, que predicaron los testigos oculares, los Apóstoles, especialmente san Juan, cuya fiesta, no por casualidad, se celebra el 27 de diciembre. Afirma san Cromacio de Aquileya que «Juan era el más joven de todos los discípulos del Señor; el más joven por edad, pero ya anciano por la fe» (Sermo II, 1 De Sancto Iohanne Evangelista: CCL 9a, 101). Cuando leemos: «En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios» (Jn 1, 1), el Evangelista —al que tradicionalmente se compara con un águila— se eleva por encima de la historia humana escrutando las profundidades de Dios; pero muy pronto, siguiendo a su Maestro, vuelve a la dimensión terrena diciendo: «Y el Verbo se hizo carne» (Jn 1, 14). El Verbo es «una realidad viva: un Dios que… se comunica haciéndose él mismo hombre» (J. Ratzinger, Teologia della liturgia, LEV 2010, p. 618). En efecto, atestigua Juan, «puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria» (Jn 1, 14). «Se rebajó hasta asumir la humildad de nuestra condición —comenta san León Magno— sin que disminuyera su majestad» (Tractatus XXI, 2: CCL 138, 86-87). Leemos también en el Prólogo: «De su plenitud hemos recibido todos, gracia por gracia» (Jn 1, 16). «¿Cuál es la primera gracia que hemos recibido? —se pregunta san Agustín, y responde— Es la fe». La segunda gracia, añade en seguida, es «la vida eterna» (Tractatus in Ioh. III, 8.9: ccl 36, 24.25).

Ahora me dirijo en lengua española a las miles de familias reunidas en Madrid para una gran manifestación.

Saludo con afecto a los numerosos pastores y fieles reunidos en la plaza de Colón, de Madrid, para celebrar con gozo el valor del matrimonio y la familia bajo el lema: «La familia cristiana, esperanza para Europa». Queridos hermanos, os invito a ser fuertes en el amor y a contemplar con humildad el Misterio de la Navidad, que continúa hablando al corazón y se convierte en escuela de vida familiar y fraterna. La mirada maternal de la Virgen María, la amorosa protección de san José y la dulce presencia del Niño Jesús son una imagen nítida de lo que ha de ser cada una de las familias cristianas, auténticos santuarios de fidelidad, respeto y comprensión, en los que también se transmite la fe, se fortalece la esperanza y se enardece la caridad. Aliento a todos a vivir con renovado entusiasmo la vocación cristiana en el seno del hogar, como genuinos servidores del amor que acoge, acompaña y defiende la vida. Haced de vuestras casas un verdadero semillero de virtudes y un espacio sereno y luminoso de confianza, en el que, guiados por la gracia de Dios, se pueda sabiamente discernir la llamada del Señor, que sigue invitando a su seguimiento. Con estos sentimientos, encomiendo fervientemente a la Sagrada Familia de Nazaret los propósitos y frutos de ese encuentro, para que sean cada vez más las familias en las que reine la alegría, la entrega mutua y la generosidad. Que Dios os bendiga siempre.

Pidamos a la Virgen María, a quien el Señor encomendó como Madre al «discípulo al que él amaba», la fuerza de comportarnos como hijos «nacidos de Dios» (cf. Jn 1, 13), acogiéndonos unos a otros y manifestando así el amor fraterno.

***

Audiencia General: Juan, el teólogo

Miércoles 09 de agosto del 2006

Queridos hermanos y hermanas: 

Antes de las vacaciones comencé a esbozar pequeños retratos de los doce Apóstoles. Los Apóstoles eran compañeros de camino de Jesús, amigos de Jesús, y su camino con Jesús no era sólo un camino exterior, desde Galilea hasta Jerusalén, sino un camino interior, en el que aprendieron la fe en Jesucristo, no sin dificultad, pues eran hombres como nosotros. Pero precisamente por eso, porque eran compañeros de camino de Jesús, amigos de Jesús que en un camino no fácil aprendieron la fe, son también para nosotros guías que nos ayudan a conocer a Jesucristo, a amarlo y a tener fe en él. 

Ya he hablado de cuatro de los doce Apóstoles: de Simón Pedro, de su hermano Andrés, de Santiago, el hermano de Juan, y del otro Santiago, llamado "el Menor", el cual escribió una carta que forma parte del Nuevo Testamento. Y comencé a hablar de san Juan evangelista, exponiendo en la última catequesis antes de las vacaciones los datos esenciales que trazan la fisonomía de este Apóstol. Ahora quisiera centrar la atención en el contenido de su enseñanza. Los escritos de los que quiero hablar hoy son el Evangelio y las cartas que llevan su nombre. 

Un tema característico de los escritos de san Juan es el amor. Por esta razón decidí comenzar mi primera carta encíclica con las palabras de este Apóstol: "Dios es amor (Deus caritas est) y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él" (1 Jn 4, 16). Es muy difícil encontrar textos semejantes en otras religiones. Por tanto, esas expresiones nos sitúan ante un dato realmente peculiar del cristianismo. 

Ciertamente, Juan no es el único autor de los orígenes cristianos que habla del amor. Dado que el amor es un elemento esencial del cristianismo, todos los escritores del Nuevo Testamento hablan de él, aunque con diversos matices. Pero, si ahora nos detenemos a reflexionar sobre este tema en san Juan, es porque trazó con insistencia y de manera incisiva sus líneas principales. Así pues, reflexionaremos sobre sus palabras. 

Desde luego, una cosa es segura: san Juan no hace un tratado abstracto, filosófico, o incluso teológico, sobre lo que es el amor. No, él no es un teórico. En efecto, el verdadero amor, por su naturaleza, nunca es puramente especulativo, sino que hace referencia directa, concreta y verificable, a personas reales. Pues bien, san Juan, como Apóstol y amigo de Jesús, nos muestra cuáles son los componentes, o mejor, las fases del amor cristiano, un movimiento caracterizado por tres momentos. 

El primero atañe a la Fuente misma del amor, que el Apóstol sitúa en Dios, llegando a afirmar, como hemos escuchado, que "Dios es amor" (1 Jn 4, 8. 16). Juan es el único autor del Nuevo Testamento que nos da una especie de definición de Dios. Dice, por ejemplo, que "Dios es Espíritu" (Jn 4, 24) o que "Dios es luz" (1 Jn 1, 5). Aquí proclama con profunda intuición que "Dios es amor". Conviene notar que no afirma simplemente que "Dios ama" y mucho menos que "el amor es Dios". En otras palabras, Juan no se limita a describir la actividad divina, sino que va hasta sus raíces. 

Además, no quiere atribuir una cualidad divina a un amor genérico y quizá impersonal; no sube desde el amor hasta Dios, sino que va directamente a Dios, para definir su naturaleza con la dimensión infinita del amor. De esta forma san Juan quiere decir que el elemento esencial constitutivo de Dios es el amor y, por tanto, que toda la actividad de Dios nace del amor y está marcada por el amor: todo lo que hace Dios, lo hace por amor y con amor, aunque no siempre podamos entender inmediatamente que eso es amor, el verdadero amor. 

Ahora bien, al llegar a este punto, es indispensable dar un paso más y precisar que Dios ha demostrado concretamente su amor al entrar en la historia humana mediante la persona de Jesucristo, encarnado, muerto y resucitado por nosotros. Este es el segundo momento constitutivo del amor de Dios. No se limitó a declaraciones orales, sino que —podemos decir— se comprometió de verdad y "pagó" personalmente. Como escribe precisamente san Juan, "tanto amó Dios al mundo, —a todos nosotros— que dio a su Hijo único" (Jn 3, 16). Así, el amor de Dios a los hombres se hace concreto y se manifiesta en el amor de Jesús mismo. 

San Juan escribe también: "Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo" (Jn 13, 1). En virtud de este amor oblativo y total, nosotros hemos sido radicalmente rescatados del pecado, como escribe asimismo san Juan: "Hijos míos, (...) si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre: a Jesucristo, el Justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no sólo por los nuestros, sino también por los del mundo entero" (1 Jn 2, 1-2; cf. 1 Jn 1, 7). 

El amor de Jesús por nosotros ha llegado hasta el derramamiento de su sangre por nuestra salvación. El cristiano, al contemplar este "exceso" de amor, no puede por menos de preguntarse cuál ha de ser su respuesta. Y creo que cada uno de nosotros debe preguntárselo siempre de nuevo. 

Esta pregunta nos introduce en el tercer momento de la dinámica del amor: al ser destinatarios de un amor que nos precede y supera, estamos llamados al compromiso de una respuesta activa, que para ser adecuada ha de ser una respuesta de amor. San Juan habla de un "mandamiento". En efecto, refiere estas palabras de Jesús: "Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado, así amaos también vosotros los unos a los otros" (Jn 13, 34). 

¿Dónde está la novedad a la que se refiere Jesús? Radica en el hecho de que él no se contenta con repetir lo que ya había exigido el Antiguo Testamento y que leemos también en los otros Evangelios: "Ama a tu prójimo como a ti mismo" (Lv 19, 18; cf. Mt 22, 37-39; Mc 12, 29-31; Lc 10, 27). En el mandamiento antiguo el criterio normativo estaba tomado del hombre ("como a ti mismo"), mientras que, en el mandamiento referido por san Juan, Jesús presenta como motivo y norma de nuestro amor su misma persona: "Como yo os he amado". 

Así el amor resulta de verdad cristiano, llevando en sí la novedad del cristianismo, tanto en el sentido de que debe dirigirse a todos sin distinciones, como especialmente en el sentido de que debe llegar hasta sus últimas consecuencias, pues no tiene otra medida que el no tener medida. 

Las palabras de Jesús "como yo os he amado" nos invitan y a la vez nos inquietan; son una meta cristológica que puede parecer inalcanzable, pero al mismo tiempo son un estímulo que no nos permite contentarnos con lo que ya hemos realizado. No nos permite contentarnos con lo que somos, sino que nos impulsa a seguir caminando hacia esa meta. 

Ese áureo texto de espiritualidad que es el librito de la tardía Edad Media titulado La imitación de Cristo escribe al respecto: "El amor noble de Jesús nos anima a hacer grandes cosas, y mueve a desear siempre lo más perfecto. El amor quiere estar en lo más alto, y no ser detenido por ninguna cosa baja. El amor quiere ser libre, y ajeno de toda afición mundana (...), porque el amor nació de Dios, y no puede aquietarse con todo lo criado, sino con el mismo Dios. El que ama, vuela, corre y se alegra, es libre y no embarazado. Todo lo da por todo; y todo lo tiene en todo; porque descansa en un Sumo Bien sobre todas las cosas, del cual mana y procede todo bien" (libro III, cap. 5). 

¿Qué mejor comentario del "mandamiento nuevo", del que habla san Juan? Pidamos al Padre que lo vivamos, aunque sea siempre de modo imperfecto, tan intensamente que contagiemos a las personas con quienes nos encontramos en nuestro camino. 

___________

CANTALAMESSA

II DOIMINGO DESPUÉS DE NAVIDAD

Sirácida 24, 1-4.8-12; Efesios 1, 3-6.15-18; Juan 1, 1-18

El día de Navidad está tan ocupado por tantas distracciones que apenas queda tiempo y atención para reflexionar sobre el verdadero sentido de la fiesta. He aquí por qué la liturgia prolonga la fiesta de Navidad en el así llamado “tiempo navideño”, que se extiende hasta la Epifanía. Quiere dar la posibilidad de hacer una Navidad verdadera y religiosa, también para quienes por distintos motivos no la han hecho todavía. A esta finalidad responde, en particular, el Domingo de hoy. En él estamos invitados a volver a Belén y ponernos ante el pesebre sin tener ya la preocupación por los regalos, invitaciones, visitas, llamadas que hacer. A ti por ti con el misterio. También el Evangelio es el mismo del día de Navidad. Se trata del Prólogo de Juan, que tiene su punto culminante en la frase:

“Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros”.

Este párrafo evangélico vuelve idéntico en el segundo Domingo después de Navidad durante todos los tres años del ciclo litúrgico. Habiéndolo comentado ya el año pasado, esta vez podemos hacer algo distinto: presentar el Evangelio de Juan en su conjunto, como he hecho en el ciclo A para con los otros tres Evangelios llamados sinópticos. También, porque será más fácil entender cada fragmento que tendremos ocasión de leer durante el curso de todo el año, una vez que hayamos tenido una visión del conjunto, al igual cómo es fácil acoger el sentido de una cuña teniendo delante el diseño de todo el mosaico.

Los otros tres Evangelios, el de Mateo, Marcos y Lucas, vienen leídos en cada ciclo uno cada año. Juan no tiene un año todo para sí, sino que viene utilizado en cada uno de los tres ciclos durante los así llamados “tiempos fuertes” (Navidad, Pascua), en los que se trata de los misterios mayores de nuestra fe.

El símbolo de este evangelista es el del águila, porque como el águila vuela por encima de todos los pájaros, así el Evangelio de Juan sobresale en profundidad y en audacia a todos. Y como el águila, aún volando altísima, tiene un ojo tan agudo capaz de darse cuenta de lo que se mueve en el fondo de los valles y en las malezas, así Juan, aún siendo tan elevado, es, de entre los evangelistas, el que nos ofrece a veces hasta los detalles de tiempo y de lugar más concretos y precisos. Por ejemplo, cuántos pórticos tenía la piscina de Betesda, cómo se llamaba en hebreo el lugar en el que fue condenado Jesús, qué hora era cuando se encontró en el pozo con la Samaritana, o cuándo murió en la cruz.

Según una tradición que alcanza hasta los orígenes, el Cuarto Evangelio fue escrito por el apóstol Juan, quien se esconde en el Evangelio con la frase “el discípulo a quien Jesús tanto amaba”. Esta atribución ha sido puesta en duda por algunos estudiosos modernos, que han avanzado distintas hipótesis alternativas. Éstas no han conseguido imponerse o suplantar en su conjunto a la opinión tradicional, que continúa siendo la más seguida. Su crítica ha servido, sin embargo, para aclarar algunos puntos oscuros presentes en la tradición, obligando a encontrar respuestas siempre más adecuadas.

La respuesta a algunas de estas críticas ha venido nada menos que de las arenas de Egipto. Un trozo del Evangelio de Juan, en efecto, ha sido encontrado no hace muchos años en un papiro de la primera mitad del siglo II, desacreditando así la opinión de quienes databan el Cuarto Evangelio mucho más tarde. Si ya en esta época algunos fragmentos del Evangelio venían transcritos y habían llegado a Egipto, su composición original debía alcanzar al menos a algún decenio antes, esto es, hacia el año 100 d.C., como precisamente así lo afirmaba la tradición.

Sin embargo, la objeción más frecuente es la que se apoya en la variedad del Evangelio de Juan respecto a los otros tres. Es un argumento que se toma en serio. No son sólo algunos detalles; es todo el contenido de este Evangelio el que es distinto. La enseñanza de Jesús no es proporcionada en parábolas y breves dichos como en los otros Evangelios, sino en largos y articulados discursos. Su divinidad es afirmada mucho más explícitamente. Algunos episodios clamorosos, como la resurrección de Lázaro, son totalmente ratificados en los otros tres Evangelios.

Pero, también para este hecho se ha encontrado una explicación plausible. Juan escribe algunos decenios más tarde y supone el conocimiento de los otros tres Evangelios. No se propone repetir lo que ya habían dicho los otros. Éstos se proponían facilitar un primer relato de la vida y doctrina de Jesús, mientras que Juan lo que quiere es transmitir la enseñanza más encumbrada, destinada a un círculo restringido y preparado de discípulos. Por ejemplo, él no aporta la institución de la Eucaristía, pero le da un largo espacio al discurso de Jesús sobre el pan de vida (Juan 6), que ayuda a entender el significado profundo de ella.

En el Evangelio de Juan estamos claramente en presencia de una reflexión y de una profundización de las palabras de Jesús por parte de la Iglesia. Pero, lo que cuenta, según la fe cristiana, es que también estos procesos ulteriores están inspirados por el Espíritu Santo y por ello no menos “auténticos” que el resto. ¿No era precisamente para esto, para conducir a los discípulos “a la verdad plena”, por lo que Jesús había prometido el Espíritu Santo? Después de haber relatado lo que tuvo lugar en el Calvario, el autor del Cuarto Evangelio escribe:

“El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis” (Juan 19, 35).

Frente a palabras como estas es difícil dudar de que se trate de un testimonio ocular, sin poner en discusión la misma buena fe de quien escribe.

Terminadas estas breves notas críticas, pongamos nuestra atención en el mismo texto del Evangelio. La finalidad declarada del Evangelio de Juan es conducir a los lectores a la fe en Jesucristo, Hijo de Dios, de modo que ellos puedan tener la vida en su nombre (Juan 20, 31). El hilo conductor del relato es la progresiva manifestación del Verbo hecho carne como luz que camina entre las tinieblas. Podemos reconstruir las fases principales, como si fueran otros tantos actos de un drama (incluso, porque se trata, efectivamente, de un texto altamente dramático). No debiera resultar difícil seguirme desde el momento en que se trata de hechos y palabras, que hemos leído o escuchado muchas veces, aunque si bien de un modo fragmentario, y que, por ello, nos son familiares.

Hay ante todo un “prólogo en el cielo”, en el que la luz viene acogida desde su misma fuente más allá del tiempo:

“En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios… En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres” (Juan 1, 1-4).

Se inicia, por lo tanto, el primer acto: capítulos del 1 al 4. La luz comienza a brillar y es recibida con alegría. Jesús es reconocido por Juan el Bautista, como el “testimonio de la luz”; sus primeros discípulos van tras él entusiasmados (“¡hemos encontrado al Mesías!”); en Caná de Galilea realiza su primer milagro; también, la Samaritana y sus paisanos creen en él. Todo parece iniciarse bajo los mejores auspicios. Sin embargo, cuando por parte de Jesús la exigencia de fe se hace más exigente, comienzan a delinearse ya dos actitudes en relación a él.

Acto segundo: capítulos 5 al 12. Se asiste a un ir creciendo el contraste y a una polarización de posturas. Hay un momento en el que Jesús, él mismo, induce a una clarificación. Frente a la contestación, seguida ante su discurso sobre el pan de vida, él se dirige a los discípulos y les dice: “¿También vosotros os queréis ir?” Pedro responde:
“Señor, ¿a dónde iremos? Sólo tú tienes palabras de vida eterna” (Juan 6, 67-68).
Desde este momento, crece la oposición de los cabecillas (escribas, fariseos y doctores de la ley), que piensan ya en cómo librarse de él, mientras que el grupo de discípulos se une cada vez más a él siempre más y más estrechamente. El contraste se manifiesta sobre todo con ocasión de algunos grandes “signos” o milagros, que realiza Jesús: la multiplicación de los panes, la curación del ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro.

En los grandes dramas, los personajes desde el inicio no son repartidos en buenos y malos, sino que lo llegan a ser haciendo camino, como consecuencia de las elecciones que hacen bajo los ojos del espectador. Así acontece aquí. Es en base al planteamiento, que se asume ante Cristo-luz, por el que se decide la suerte de cada uno. Estamos ante el drama por excelencia de la libertad humana.


Acto tercero: capítulos 13-17. Cambia completamente la escenografía. Ya no hay más a cielo abierto el templo, el lago, las plazas y los caminos, sino que estamos en una estancia, con una mesa preparada. “Escena de interiores”, se diría. Jesús, sentado en la mesa con sus más íntimos seguidores, les revela los secretos de su persona y los aspectos más profundos de su doctrina. Son los así llamados “discursos del adiós”, que se leen en la liturgia durante el tiempo pascual. Aquí él explaya libremente su corazón. Llama a los discípulos “hijitos míos” y “amigos”; les exhorta a no perderse en medio de las pruebas del mundo. Se compara a sí mismo a la vid y sus discípulos a los sarmientos. Les proporciona a ellos el mandamiento nuevo de amarse unos a otros y les recomienda permanecer unidos, como él está unido al Padre. Sobre todo, les promete el Espíritu Santo, que estará con ellos, como consolador y abogado. Es la calma antes de la tempestad, anunciada por la presencia en el cenáculo de Judas.

Llegamos así al acto final, que comprende los capítulos 18-21. El contraste estalla. Jesús es procesado, condenado y crucificado como un malhechor común. La victoria final parece ser de las tinieblas. Es lo que en el drama antiguo se llamaba la “catástrofe”. Pero, es una victoria de corta duración. Cristo resucita al tercer día, se aparece a la Magdalena y a los discípulos, enviándoles al mundo entero a anunciar la vida eterna para quien crea. Aquí termina toda la comparación. Ningún drama humano ha terminado nunca así con una victoria más allá de la muerte.

Alguna consideración como conclusión de nuestro discurso. Se permanece atónito frente a la empresa que Juan ha conseguido llevar a término con su Evangelio. Él ha comprendido los temas, los símbolos, las esperas, todo lo que estaba religiosamente vivo, bien en el mundo judío como en el heleno, haciéndolo servir todo para una única idea o, mejor, para una única persona: Jesucristo, Hijo de Dios, salvador del mundo. Ha aprendido la “lengua” de los hombres de su tiempo, para gritar en ella, con todas sus fuerzas, la Palabra que salva, el Verbo. Todo esto contiene una indicación preciosa para la Iglesia de hoy. Lo que ha hecho Juan es lo que también nosotros debiéramos hacer.
El Evangelio de Juan es también el Evangelio del diálogo. Jesús aparece en perenne diálogo: con Nicodemo, la Samaritana, Marta, los discípulos, los judíos, los paganos, diálogos diurnos y diálogos nocturnos. Esto nos recuerda que también para nosotros el instrumento preferencial para la evangelización es y ha de ser el diálogo. Con todos, creyentes y no creyentes. Un diálogo basado en la común búsqueda de la “Verdad”.
Una pregunta. ¿Dónde ha logrado Juan una tal penetración en el misterio de Jesús? Los Padres gustaban dar una explicación: en la última cena, Juan había “reposado la cabeza en el pecho de Jesús”; había descubierto la revelación desde su misma fuente. No debemos olvidar, asimismo, otro particular: cuando escribía su Evangelio Juan tenía consigo, en su casa, a la Madre de Dios, confiada a él desde la cruz.

Pero, quizás la explicación última está precisamente en el nombre bajo el que Juan se ha escondido humildemente en su Evangelio: “el discípulo a quien él tanto amaba”. Él se ha sentido amado por Jesús y lo ha vuelto a amar con todo su ardor juvenil. Ningún discípulo ha sido nunca tan entusiasta del propio maestro como Juan lo era de Cristo y son incontables las almas a las que él ha contagiado, a través de los siglos, con este su amor. Nos auspiciamos que pueda hacerlo también con nosotros.
Un consejo. Si estáis cansados de leer los acostumbrados best sellers de una semana, leed el Evangelio de Juan. ¡Es un best seller de hace dos mil años!

Comparteix aquesta entrada

Qui som Què volem Contacte