Vida Sacerdotal > Predicació

Diumenge I de Quaresma (cicle C): el món es millora començant per nosaltres mateixos

El dimecres passat, amb el ritu penitencial de la Cendra, vam començar la Quaresma, temps de renovació espiritual que prepara per a la celebració anual de la Pasqua. Però, què significa entrar en l'itinerari quaresmal? Ens ho explica l'Evangeli d'aquest primer diumenge, amb el relat de les temptacions de Jesús en el desert.

L'evangelista sant Lluc narra que Jesús, després d'haver rebut el baptisme de Juan, “ple de l'Esperit Sant, va tornar del Jordà i, durant quaranta dies, l'Esperit el va anar portant pel desert, mentre era temptat pel diable” (Llc 4, 1-2). És evident la insistència en què les temptacions no van ser contratemps, sinó la conseqüència de l'opció de Jesús de seguir la missió que li va encomanar el Pare de viure plenament la seva realitat de Fill estimat, que confia plenament en ell. Crist va venir al món per a alliberar-nos del pecat i de la fascinació ambigua de programar la nostra vida prescindint de Déu. Ell no ho va fer amb declaracions altisonants, sinó lluitant en primera persona contra el Temptador, fins a la creu. Aquest exemple val per a tots: el món es millora començant per nosaltres mateixos, canviant, amb la gràcia de Déu, la qual cosa no està bé en la nostra pròpia vida.

***

En aquest diumenge se celebra el ritu de “elecció” o “inscripció del nom” per als catecúmens que seran admesos als sagraments de la Iniciació Cristiana en la Vigília Pasqual. S'empren les oracions i les intercessions pròpies que apareixen en les pàg. 935-936 (975-976).

ANTÍFONA D’INTRODUCCIÓ

Sempre que m’invoquis, t’escoltaré, et salvaré, i tothom t’estimarà; saciaré el teu desig de llarga vida.

ORACIÓ COL·LECTA

Déu omnipotent, feu que les celebracions anyals de la santa Quaresma ens siguin profitoses per a conèixer més i més el misteri de Crist  i per a viure’l d’acord amb les seves exigències.  Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

LITÚRGIA DE LA PARAULA

PRIMERA LECTURA

Lectura del llibre del Deuteronomi (Dt 26,4-10)

Moisès digué al poble: «El sacerdot rebrà de les teves mans la cistella on portes les primícies dels fruits de la terra, i la deixarà davant l’altar del Senyor, el teu Déu. Després, a la presència del Senyor, el teu Déu, declararàs: “El meu pare era un arameu errant que baixà amb poca gent a l’Egipte per viure-hi com a foraster. Allà es convertiren en un gran poble, fort i nombrós. Els egipcis ens maltractaren, ens oprimiren i ens imposaren una feina dura. Llavors vam cridar al Senyor, Déu dels nostres pares, i ell escoltà el nostre clam i tingué en compte la nostra opressió i el nostre treball forçat. El Senyor ens va fer sortir d’Egipte amb mà forta i amb braç poderós, enmig de senyals, de prodigis i d’un gran pànic, ens va introduir en aquest lloc i ens va donar aquest país que regalima llet i mel. Per això he portat aquestes primícies dels fruits de la terra que vós, Senyor, m’heu donat.” »Després deixa aquells fruits davant el Senyor, el teu Déu, i adora’l.»

Paraula de Déu.

SALM RESPONSORIAL

Salm responsorial [90,1-2.10-15 (R.: 15b)]

R. Estigueu vora meu en els perills, Senyor.

Tu que vius a recer de l’Altíssim i passes la nit a l’ombra del Totpoderós, digues al Senyor: «Sou la muralla on m’emparo, el meu Déu, en qui confio.» R.

No et passarà res de mal, ni s’acostarà a casa teva cap desgràcia, perquè ha donat ordre als seus àngels de guardar-te en els camins. R.

Et duran a les palmes de les mans perquè els teus peus no ensopeguin amb les pedres, trepitjaràs lleopards i escurçons, passaràs sobre lleons i serpents. R.

Ja que ell s’ha fet tan meu, jo el salvaré, el protegiré perquè coneix el meu nom. Sempre que m’invoqui, l’escoltaré, estaré vora d’ell en els perills, el salvaré, i tothom l’estimarà. R.

 

SEGONA LECTURA

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma (Rm 10,8-13)

Què diu l’Escriptura, germans? «Tens la paraula molt a prop teu; la tens als llavis i al cor.» Aquesta «paraula» és la fe que proclamem: si amb els «llavis» reconeixes que Jesús és el Senyor i creus de «cor» que Déu l’ha ressuscitat d’entre els morts, seràs salvat, perquè la fe que ens fa justos la portem al cor, i la professió de fe que ens duu a la salvació la tenim als llavis. Diu l’Escriptura: «Cap dels qui creuen en ell no serà defraudat.» Aquí no hi ha cap diferència entre jueus i no jueus: uns i altres tenen el mateix Senyor, que enriqueix tots els qui l’invoquen, perquè «tothom qui invocarà el nom del Senyor serà salvat».

Paraula de Déu.

Lectura de l'evangeli segons sant Lluc (Lc 4,1-13)

En aquell temps, Jesús, ple de l’Esperit Sant, se’n tornà del Jordà, i durant quaranta dies l’Esperit el conduïa pel desert, i era temptat pel diable. Durant aquells dies no menjava res i a la fi quedà extenuat de fam. El diable li digué: «Si ets Fill de Déu, digues a aquesta pedra que es torni pa.» Jesús li va respondre: «Diu l’Escriptura que l’home no viu només de pa.» Després el diable se l’endugué amunt, li ensenyà en un instant tots els reialmes de la terra i li digué: «Et puc donar tot aquest poder i la glòria d’aquests reialmes; tot m’ha estat confiat a mi, i ho dono a qui jo vull; adora’m i tot serà teu.» Jesús li respongué: «L’Escriptura diu: “Adora el Senyor, el teu Déu, dóna culte a ell tot sol.”» Després el conduí a Jerusalem, el deixà dalt la cornisa del temple i li digué: «Si ets Fill de Déu, tira’t daltabaix des d’aquí; l’Escriptura diu que “ha donat ordre als seus àngels de guardar-te” i que “et duran a les palmes de les mans, perquè els teus peus no ensopeguin amb les pedres”.» Jesús li respongué: «Diu l’Escriptura: “No temptis el Senyor, el teu Déu.”» Esgotades les diverses temptacions, el diable s’allunyà d’ell, esperant que arribés l’oportunitat.

Paraula del Senyor.

ORACIÓ SOBRE LES OFRENES

Feu, Senyor, que posem tot el nostre cor en les ofrenes que us presentem, i amb les quals comencem la celebració de la santa Quaresma. Per Crist Senyor nostre.

ANTÍFONA DE COMUNIÓ

L’home no viu només de pa; viu de tota paraula que surt de la boca de Déu.

O bé:

El Senyor t’abrigarà amb les seves plomes, trobaràs refugi sota les seves ales.

POSTCOMUNIÓ

Nodrits amb el pa celestial, que alimenta la fe, promou l’esperança, i enforteix la caritat, us preguem, Senyor, que tinguem sempre fam d’aquell que és el pa vivent i veritable i que visquem de tota paraula que ve de la vostra boca. Per Crist, Senyor nostre.

_________________________

El “credo histórico” de Israel (Dt 26,4-10)
1ª lectura
El Código Deuteronómico, que se había iniciado con la ley del Santuario único (cfr cap. 12), recoge en su parte final las oraciones que con motivo de la ofrenda de las primicias debían recitarse en dicho Santuario.
El ofrecimiento de las primicias de la tierra era un modo adecuado de manifestar el agradecimiento de Israel por las hazañas de Dios —magnalia Dei—, por los prodigios con que los había librado de la esclavitud de Egipto y establecido en la tierra prometida.
La oración que se recita en esos momentos (vv. 5-9) constituye una especie de «Credo» histórico-teológico del israelita, de singular importancia, que encierra los rasgos fundamentales de la fe del Antiguo Testamento. Es un resumen de la historia de Israel, centrado en la liberación de Egipto y en su establecimiento en la tierra prometida. Ambas acciones salvíficas constituyen un paradigma: son los quicios sobre los que gira este «credo» expresados en los vv. 8 y 9. Otros pasajes del Antiguo Testamento con semejantes «profesiones de fe» se encuentran en Dt 6,20-23; Jos 24,1-13; Ne 9,4ss.; Jr 32,16-25 y Sal 136.
Jacob es presentado como personaje clave de los orígenes del pueblo de Israel; personifica la era patriarcal. Al señalarle, no por su nombre, sino como un «arameo errante» (v. 5), se estaría poniendo de relieve el contraste entre la miserable situación anterior y el asentamiento en la tierra prometida. Jacob podía ser llamado arameo porque los orígenes de Abrahán pueden ser conectados con las inmigraciones de tribus arameas. En relación con ese origen hay que considerar los largos años de Jacob pasados en Aram-Naharaim, al noroeste de Mesopotamia, y sus mujeres arameas (Gn 29-30). La oración de la ofrenda de las primicias resalta el contraste entre la pobreza del arameo sin patria y sin tierra y la prosperidad del agricultor-ganadero rico, con una «buena tierra» dada por Dios, así como el disfrute de la libertad.


La fe en el corazón (Rm 10,8-13)
2ª lectura
Este texto muestra que es necesario aceptar internamente la divinidad de Jesucristo, y profesarla verbalmente. Se señala así la necesidad de la confesión o «profesión de la fe», como es práctica general de la Iglesia desde los comienzos hasta hoy. El título de «Señor» (hebreo Adonai), nombre con que los judíos, a partir del s. III a.C., suelen sustituir el de Yhwh (que no se pronunciaba por respeto), se aplica aquí a Jesucristo, expresando así su divinidad. El sujeto del verbo «confesar» en segunda persona, en el v. 9, no hace distinción entre judío o griego (cfr v. 12). Se cumple así lo profetizado por Joel (v. 13).


Las tentaciones de Jesús (Lc 4,1-13)
Evangelio
En el inicio de su misión salvadora, el Señor ayuna (vv. 2-3) y sufre las tentaciones de Satanás. Los tres evangelios sinópticos recuerdan que el episodio tiene lugar en el «desierto» (v. 1). Con esa palabra (cfr 3,2) se designa probablemente la depresión que hay junto al Jordán, al norte del Mar Muerto. Sin embargo, también tiene un sentido teológico: en el desierto fueron tentados, y vencidos, Moisés e Israel; en el desierto es tentado Jesús, que vence donde otros cayeron: el diablo quiere apartar a Jesús de su misión, pero Jesús le vence. Ya que en el tercer evangelio la genealogía del Señor llega hasta Adán, la tradición cristiana vio en este relato una victoria de Jesús como antitipo de Adán; donde Adán fue vencido, Jesús venció, inaugurando así la nueva humanidad: «Es conveniente recordar cómo el primer Adán fue expulsado del paraíso al desierto, para que adviertas cómo el segundo Adán viene del desierto al paraíso. Ves cómo sus daños se reparan siguiendo sus encadenamientos y cómo los beneficios divinos se renuevan tomando sus propias trazas» (S. Ambrosio, Expositio Evangelii secundum Lucam, ad loc.).
En la primera tentación (vv. 3-4), el evangelista narra cómo el diablo pone a prueba la filiación divina de Jesús que Dios Padre acaba de proclamar (cfr 3, 22); en la segunda (vv. 5-8), le ofrece el reinado de este mundo a cambio de un homenaje a Satán; en la tercera (vv. 9-12), situado en el pináculo del Templo de Jerusalén, el diablo le propone escapar de la muerte ostentosamente en virtud de ser Hijo de Dios. Esta narración es muy semejante a la de San Mateo aunque se diferencia en el orden de las tentaciones: la segunda de Mateo viene como la tercera en Lucas, y viceversa. Como el orden de San Mateo coincide con el de las tentaciones de Israel en el libro del Éxodo (cfr nota a Mt 4,1-11), y en el Evangelio de San Lucas, Jerusalén y, más en concreto, el Templo tienen gran relieve —allí concluyen el Evangelio de la infancia, y el evangelio entero—, se suele pensar que San Lucas ha acomodado aquí el orden para destacar la Ciudad Santa: en Jerusalén se consuma nuestra salvación, y también la victoria de Jesús sobre «toda» tentación (v. 13): «No diría la Sagrada Escritura que acabada toda tentación se retiró el diablo de Él, si en las tres no se hallase la materia de todos los pecados. Porque la causa de las tentaciones son las causas de las concupiscencias: el deleite de la carne, el afán de gloria y la ambición de poder» (Sto. Tomás de Aquino, Summa theologiae 3,41,4 ad 4).
Jesús vence ahora al diablo, y el texto dice que éste esperó al «momento oportuno» (v. 13). Se refiere, sin duda, a la pasión y muerte del Señor. En el comienzo del relato de la pasión, San Lucas dice que «entró Satanás en Judas» (22,3), y a partir de ahí se desencadenan los acontecimientos (cfr nota a 22,1-6). Pero también entonces vencerá Jesús: con su aceptación filial del designio del Padre, liberará a los hombres de quien tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo (cfr Hb 2,14). A diferencia de Mateo y Marcos, San Lucas no recuerda que los ángeles sirvieron al Señor al acabar las tentaciones; en cambio, sí menciona el consuelo de un ángel en la agonía de Getsemaní (22,43): «El Maestro quiso ser tentado en todas las cosas en las cuales lo somos nosotros, como quiso morir porque nosotros morimos; como quiso resucitar, porque también habíamos de resucitar» (S. Agustín, Enarrationes in Psalmos 90,2,1).
El pasaje nos enseña también que las armas para vencer las tentaciones son la oración, el ayuno, no dialogar con la tentación, tener en los labios las palabras de Dios en la Escritura y poner la confianza en el Señor.
_____________________

En Cristo fuimos todos tentados, y en Cristo todos hemos triunfado
Jesús, pues, lleno del Espíritu Santo, es conducido al desierto intencionadamente, con el fin de provocar al diablo misteriosamente —pues si éste no hubiera combatido, el Señor no hubiera vencido por mí—, para librar a este Adán del destierro; como prueba y demostración de que el diablo tiene envidia de los que se esfuerzan en ser mejores, y por eso se ha de ser precavidos, no sea que la flaqueza del alma traicione la gracia del misterio.
Cuarenta días: reconoce que se trata de un número misterioso. Como lo recuerdas, es el número de días en los cuales se derramaron las aguas de los abismos, que fue santificado por el ayuno de otros tantos días del profeta en favor de un cielo sereno (1 Reg 19,8); por un ayuno de igual número de días mereció Moisés recibir la Ley; es el número de años en que nuestros padres, viviendo en el desierto, obtuvieron el pan de los ángeles y el beneficio de una comida celeste, y hasta que no se cumplió el tiempo señalado por este número misterioso no merecieron entrar en la tierra prometida; no es extraño que, después de esos días del ayuno del Señor, se nos manifieste a nosotros la entrada del Evangelio. Luego, si alguno desea alcanzar la gloria del Evangelio y el fruto de la resurrección, no debe sustraerse a este ayuno misterioso, que Moisés en la Ley y Cristo en el Evangelio nos muestran, por la autoridad de los dos Testamentos, ser la prueba auténtica de la virtud.
Más ¿con qué fin ha escrito el evangelista que el Señor tuvo hambre, siendo así que en el ayuno de Moisés y de Elías no encontramos ninguna indicación en este sentido? ¿Es que la paciencia de los hombres sería más valerosa que la de Dios? Más Aquel que no ha podido tener hambre durante cuarenta días ha mostrado que Él tenía hambre, no de la comida corporal, sino de salvación, al mismo tiempo que acosaba al adversario ya temeroso, al cual el ayuno de cuarenta días lo había herido. De este modo, el hambre del Señor es una piadosa trampa: el diablo, temiendo en El una superioridad, estaba precavido: engañado a la vista de su hambre, va a tentarle como a un hombre, para que no se impidiese el triunfo. Aprende al mismo tiempo este misterio: es obra del Espíritu Santo, juicio de Dios, que Cristo sea expuesto al diablo para ser tentado.
Y el diablo le dijo: Si tú eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan.
Conocemos que existen tres dardos principales con los cuales el diablo acostumbra a armarse para herir al alma humana: uno la gula, otro la vanidad y el tercero la ambición. Por eso él comienza, por donde ya venció: Por eso comienzo a vencer en Cristo por donde yo he sido vencido en Adán, ya que Cristo, imagen del Padre, es mi modelo de virtud. Aprendamos, pues, nosotros a guardarnos de la gula, de la sensualidad, pues es un dardo del diablo. El lazo se tiende cuando se adereza la mesa de un festín real, que con frecuencia hace aflojar la constancia del alma. Pues no sólo cuando oímos las palabras del diablo, sino también cuando vemos sus riquezas, debemos evitar su lazo. Has reconocido el dardo del diablo; toma el escudo de la fe (Eph 6, 16) y la coraza de la abstinencia.
Mas ¿qué significa esta entrada en materia: Si tú eres el Hijo de Dios, sino que él sabía que el Hijo de Dios había de venir? Pero no pensaba que hubiese venido en la debilidad de este cuerpo. Por una parte sondea, por otra tienta; alardea de creer en Dios y se esfuerza por engañar al hombre.
Pero observa las armas de Cristo, gracias a las cuales El ha triunfado por ti, no por El. Pues ha mostrado que su poder podría cambiar las piedras en pan, cuando ha transformado otra naturaleza; más te enseña que no hay que obrar al arbitrio del diablo, ni siquiera para mostrar tu fuerza. Aprende al mismo tiempo, en esta misma tentación, la artificiosa habilidad del diablo: tienta para sondear, y sondea para tentar. A su vez, el Señor le burla para vencerle, y le vence para burlarle. Pues, si transformase la naturaleza, traicionaría al Creador. Por eso le da una respuesta evasiva al decir: Está escrito que el hombre no sólo vive de pan sino de toda palabra de Dios.
Ves qué clase de armas emplea para defender al hombre contra los asaltos del espíritu perverso fortificándole y guarneciéndole contra las tentaciones de la gula. No usa, como Dios, de su poder — ¿para qué me aprovecharía?—, más, como hombre, se busca una ayuda común, para que, ocupado en alimentarse de la lectura divina hasta olvidar el hambre corporal, adquiera el alimento de la palabra celestial. Ocupado de esta forma, Moisés no ha deseado el pan; ocupado de esta forma, Elías no ha sentido el hambre de un ayuno prolongado. Pues no es posible a quien sigue al Verbo desear el pan de la tierra, cuando ha recibido la sustancia del pan del cielo —sin duda alguna es preferible a lo humano lo divino, a lo corporal lo espiritual—; por eso, el que desea la vida verdadera espera este pan, que, por su sustancia invisible, robustece el corazón de los hombres (Ps 103, 15). Al mismo tiempo, cuando dice: El hombre no vive solamente de pan, muestra que es el hombre el que ha sido tentado, es decir, el que ha pagado por nosotros, y no ni divinidad.
Viene en seguida la flecha de la vanidad, en la cual se cae fácilmente, porque, deseando los hombres hacer alardes de su virtud, abandonan su puesto, el lugar de sus méritos. Y le condujo, se dice, a Jerusalén, y lo colocó sobre el pináculo del templo.
Tal es el efecto de la vanidad: cuando cree uno elevarse más alto, el deseo de hacer acciones brillantes lo precipita a los abismos.
Y él le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo. ¡Palabra verdaderamente diabólica, que se esfuerza por precipitar al alma humana del lugar donde la han elevado sus méritos!, pues, ¿hay cosa más propia del diablo que aconsejar echarse abajo?
Aprende también aquí a vencer al diablo. El Espíritu te guía, sigue al Espíritu. No te dejes llevar por los atractivos de la carne; lleno del Espíritu, aprende a despreciar los placeres; ayuna si quieres vencer. Es normal que el diablo piense tentarte por un hombre; Cristo, siendo más fuerte, es tentado de frente, tú por un hombre. Es la palabra del diablo cuando un hombre te dice: “Eres fuerte: come y bebe, y permanecerás el mismo.” No te fíes de ti mismo; no te avergüences de tener necesidad de auxilios que Cristo no necesitó y, sin embargo, no descuidó, a fin de enseñarte por estas palabras: Guardaos, no sea que se apeguen vuestros corazones con la glotonería y la borrachera (Lc 21, 34). No se avergonzó Pablo, que dijo: Yo, pues,así corro, no como a la ventura; así lucho en el pugilato, no como quien da en el aire, sino que abofeteo mi cuerpo y lo reduzco a la esclavitud, no sea que, después de pregonar el premio para otros, quede yo descalificado (1 Cor 9,26-27).
Al mismo tiempo muestra el diablo su debilidad y su malicia, pues no puede dañar sino a quien se precipita a sí mismo. Quien renuncia al cielo para escoger la tierra, deliberadamente hace caer su vida en una especie de precipicio. En este momento, al ver el diablo su dardo embotado, que había sometido a todos los hombres a su poder, comenzó a pensar que allí había algo más que un hombre. Pero una vez más el Señor piensa que no debe obrar al arbitrio del diablo lo que de El mismo había sido profetizado, pero sale al paso de sus artificios con la autoridad de la propia divinidad; de modo que el que alegaba ejemplos de la Escritura sería vencido por la misma Escritura. Pues Dios tiene el poder de vencer, más la Escritura triunfa por mí “.
Aprende aquí también que Satanás se transfigura en ángel de luz (2 Cor 11,14) y con frecuencia se sirve de las Escrituras divinas para tender lazos a los fieles. De este modo, él hace los herejes, debilita la fe y ataca los derechos de la piedad. No seas seducido por el hereje, porque pueda tomar algunos argumentos de la Escritura; y que no se vanaglorie de que parece docto. También el diablo usa testimonios de las Escrituras, no para enseñar, sino para envolver y engañar. Ha reconocido que uno se aplica a la religión, que es honrado por sus virtudes, poderoso en milagros y en obras: le tiende el lazo de la vanidad para inflar a este hombre con el orgullo, de suerte que no se confíe en la piedad, sino en su vanidad, y en lugar de atribuir a Dios el bien, se da a sí el honor. Por eso los apóstoles imperaban a los demonios, no en su nombre, sino en el de Cristo, para que no pareciera que se atribuían alguna cosa. De este modo Pedro cura al paralítico, diciendo: En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda (Act 3,6). Aprende también de Pablo a huir de la vanidad: Y sé de tal hombre —si en el cuerpo o si separadamente del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe— que fue arrebatado al paraíso, y oyó palabras inefables que no es concedido al hombre hablar. Por lo que toca a este tal, me gloriaré; mas lo que toca a mí mismo, no me gloriaré sino en las flaquezas (2 Cor 12,3-5).
Una vez más el diablo, habiendo reconocido a un fuerte, pone en juego la vanidad, que engaña aun a los fuertes; más el Señor le responde: No tentarás al Señor tu Dios. Por donde puedes conocer que Cristo es Señor y Dios, y que el Padre y el Hijo no son sino un solo poder, según está escrito: El Padre yo somos uno (lo 10,30). Y por eso, si el diablo se acerca a este uno’’, exponle que está escrito: “Yo y mi Padre somos uno’’, y resalta el “uno” de modo que no dividas el poder; y resalta el “uno” sin separar el Padre y el Hijo”.
Y el diablo le condujo todavía a una montaña muy elevada, y le mostró todos los reinos del universo en el espacio de un instante.
Rectamente en el espacio de un instante son mostradas las cosas del siglo y de la tierra; pues no indica tanto la rapidez de la visión cuanto la fragilidad de un poder caduco: todo pasa en un instante, y, con frecuencia, los honores del mundo se van antes de que lleguen. ¿Qué puede haber en el siglo de larga duración, cuando los mismos siglos no duran largamente? Esto nos enseña a despreciar el soplo de una vana ambición, atendido que toda dignidad secular está sujeta al poder del diablo “, frágil para quien la usa y vana para el fruto.
Mas ¿cómo es que aquí da el poder el diablo, cuando lees en otro lugar que todo poder viene de Dios? (Rom 13,1). ¿Es que se puede servir a dos señores y de los dos recibir el poder? ¿No hay aquí una contradicción? De ninguna manera. Más ve que todo viene de Dios. Pues sin Dios no hay mundo, ya que el mundo ha sido hecho por El (Jn 1,10); pero, aunque hecho por Dios, sus obras son malas, pues el mundo todo está bajo el maligno (1 Jn 5,19); la ordenación del mundo es de Dios, las obras del mundo son del malo. De este modo, la institución de los poderes viene de Dios; la ambición del poder, del maligno. Así también, no hay poder, dice, que no venga de Dios; aquellos que existen han sido instituidos por Dios: no dados, sino instituidos; y el que resiste al poder, dice,resiste a la institución, de Dios (Rom 13,1). Igualmente, aunque el diablo diga que da el poder, no rechaza que todo le ha sido dejado por un tiempo solamente. El que lo ha dejado, lo ha ordenado, y el poder no es malo, sino el que usa mal del poder. También, ¿quieres vivir sin temor a la autoridad? Haz el bien y tendrás su aprobación (Rom 13,3). No es malo el poder, sino la ambición. Por lo demás, la institución de la autoridad viene de tal forma de Dios, que el que usa bien de ella se convierte en ministro de Dios: Es ministro de Dios para el bien (Rom 13,4). No hay, pues, culpa alguna en el ministerio, sino en el ministro; no puede desagradar la institución divina, sino el que la administra. Si, pasando del cielo a la tierra, por poner un ejemplo, un emperador da honores y recibe la gloria: si alguno usa mal esos honores, no tiene culpa de ello el emperador, sino el juez; cada crimen tiene su reo, y esto no es debido a la autoridad que tiene, sino al servicio que ha hecho de ella.
¿Qué diremos, pues? ¿Es bueno usar de la autoridad, buscar honores? Es bueno recibirlos, no arrebatarlos. Hay que distinguir también este mismo bien: uno es el buen uso según el mundo, y otro el uso perfectamente virtuoso; pues el bien es que el deseo de conocer la divinidad no sea impedido por ninguna ocupación. Es cierto que hay muchos bienes, pero una sola es la vida eterna: Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo (Jn 17,3). También porque la vida eterna es el mayor fruto y sólo Dios es el remunerador de la vida eterna. Adoremos, por lo mismo, a solo Dios, y sólo a El sirvamos, a fin de que El solo nos dé en recompensa el fruto más abundante; huyamos de todo lo que está cometido al poder del diablo, porque, como perverso tirano, ejerce cruelmente el poder que ha recibido sobre los que encuentra en su reino.
La autoridad no viene del diablo, pero está expuesta a las insidias del diablo. No se sigue, por lo mismo, que la institución de la autoridad sea mala, porque esté expuesta al mal; es buena cosa buscar a Dios, pero en esa búsqueda puede uno desviarse y errar: si el que busca se inclina hacia el sacrilegio por una interpretación tortuosa, tiene peores resultados para él la búsqueda que si no la hiciese. Sin embargo, no está la falta en la búsqueda, sino en el buscador, y no es la búsqueda la que expone al mal, sino las disposiciones del buscador. Luego, si el que busca a Dios frecuentemente se halla tentado por la flaqueza de la carne y la limitación de la inteligencia, ¿cuánto más estará expuesto a esto el que busca al mundo? El gran daño de la ambición es que se hace menesterosa para alcanzar dignidades; con frecuencia, aquellos a quienes ningún vicio ha podido vencer, ni siquiera la lujuria o la avaricia, los ha hecho criminales la ambición. Procura el favor de los de fuera, el peligro de los de dentro, y, para dominar a los demás, comienza por ser esclavo; prodiga las reverencias para recibir los honores y, queriendo estar en la cumbre, se humilla; porque en el poder lo que cuenta es ahuyentar; se hace la ley a las leyes, se hace uno a sí mismo esclavo.
Se dirá tal vez que sólo el que ha hecho el mal es el que teme. Sin embargo, el que navega teme naufragar, y, por el contrario, cuando está en tierra firme, no tiene tal temor; mas, si se embarca sobre el elemento movible, se expone a peligros más frecuentes. Huye, pues, del mar del mundo y no temerás el naufragio. Aunque a veces la copa de los árboles es sacudida fuertemente por al vendaval, sin embargo, no caen al suelo por la solidez de sus raíces; más cuando el viento huracanado sopla en el mar, si no todos naufragan, todos al menos están en peligro. Del mismo modo, contra el viento de los espíritus perversos nadie está firmemente asegurado en la arena (Mt 7,27) o en el mar, y “el viento solano hace pedazos las naves de Tarsis” (Ps 47,8). Esto en orden al sentido moral.
(Tratado sobre el Evangelio de San Lucas (1) nº 14-32, BAC, Madrid, 1966, pp. 195-204)
_____________________

FRANCISCO – Ángelus 2014 y 2015

2014
A la hora de la tentación no dialogar con Satanás
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
El Evangelio del primer domingo de Cuaresma presenta cada año el episodio de las tentaciones de Jesús, cuando el Espíritu Santo, que descendió sobre Él después del bautismo en el Jordán, lo llevó a afrontar abiertamente a Satanás en el desierto, durante cuarenta días, antes de iniciar su misión pública.
El tentador busca apartar a Jesús del proyecto del Padre, o sea, de la senda del sacrificio, del amor que se ofrece a sí mismo en expiación, para hacerle seguir un camino fácil, de éxito y de poder. El duelo entre Jesús y Satanás tiene lugar a golpes de citas de la Sagrada Escritura. El diablo, en efecto, para apartar a Jesús del camino de la cruz, le hace presente las falsas esperanzas mesiánicas: el bienestar económico, indicado por la posibilidad de convertir las piedras en pan; el estilo espectacular y milagrero, con la idea de tirarse desde el punto más alto del templo de Jerusalén y hacer que los ángeles le salven; y, por último, el atajo del poder y del dominio, a cambio de un acto de adoración a Satanás. Son los tres grupos de tentaciones: también nosotros los conocemos bien.
Jesús rechaza decididamente todas estas tentaciones y ratifica la firme voluntad de seguir la senda establecida por el Padre, sin compromiso alguno con el pecado y con la lógica del mundo. Mirad bien cómo responde Jesús. Él no dialoga con Satanás, como había hecho Eva en el paraíso terrenal. Jesús sabe bien que con Satanás no se puede dialogar, porque es muy astuto. Por ello, Jesús, en lugar de dialogar como había hecho Eva, elige refugiarse en la Palabra de Dios y responde con la fuerza de esta Palabra. Acordémonos de esto: en el momento de la tentación, de nuestras tentaciones, nada de diálogo con Satanás, sino siempre defendidos por la Palabra de Dios. Y esto nos salvará. En sus respuestas a Satanás, el Señor, usando la Palabra de Dios, nos recuerda, ante todo, que «no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios» (Mt 4, 4; cf. Dt8, 3); y esto nos da fuerza, nos sostiene en la lucha contra la mentalidad mundana que abaja al hombre al nivel de las necesidades primarias, haciéndole perder el hambre de lo que es verdadero, bueno y bello, el hambre de Dios y de su amor. Recuerda, además, que «está escrito también: “No tentarás al Señor, tu Dios”» (v. 7), porque el camino de la fe pasa también a través de la oscuridad, la duda, y se alimenta de paciencia y de espera perseverante. Jesús recuerda, por último, que «está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a Él sólo darás culto”» (v. 10); o sea, debemos deshacernos de los ídolos, de las cosas vanas, y construir nuestra vida sobre lo esencial.
Estas palabras de Jesús encontrarán luego confirmación concreta en sus acciones. Su fidelidad absoluta al designio de amor del Padre lo conducirá, después de casi tres años, a la rendición final de cuentas con el «príncipe de este mundo» (Jn 16, 11), en la hora de la pasión y de la cruz, y allí Jesús reconducirá su victoria definitiva, la victoria del amor.
Queridos hermanos, el tiempo de Cuaresma es ocasión propicia para todos nosotros de realizar un camino de conversión, confrontándonos sinceramente con esta página del Evangelio. Renovemos las promesas de nuestro Bautismo: renunciemos a Satanás y a todas su obras y seducciones —porque él es un seductor—, para caminar por las sendas de Dios y llegar a la Pascua en la alegría del Espíritu (cf. Oración colecta del IV Domingo de Cuaresma, Año A).
***
2015
Conocer las Escrituras para saber responder al maligno

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
El miércoles pasado, con el rito de la Ceniza, inició la Cuaresma, y hoy es el primer domingo de este tiempo litúrgico que hace referencia a los cuarenta días que Jesús pasó en el desierto, después del bautismo en el río Jordán. Escribe san Marcos en el Evangelio de hoy: «El Espíritu lo empujó al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás; vivía con las fieras y los ángeles lo servían» (1, 12-13). Con estas escuetas palabras el evangelista describe la prueba que Jesús afrontó voluntariamente, antes de iniciar su misión mesiánica. Es una prueba de la que el Señor sale victorioso y que lo prepara para anunciar el Evangelio del Reino de Dios. Él, en esos cuarenta días de soledad, se enfrentó a Satanás «cuerpo a cuerpo», desenmascaró sus tentaciones y lo venció. Y en Él hemos vencido todos, pero a nosotros nos toca proteger esta victoria en nuestra vida diaria.
La Iglesia nos hace recordar ese misterio al inicio de la Cuaresma, porque nos da la perspectiva y el sentido de este tiempo, que es un tiempo de combate —en Cuaresma se debe combatir—, un tiempo de combate espiritual contra el espíritu del mal (cf. Oración colecta del Miércoles de Ceniza). Y mientras atravesamos el «desierto» cuaresmal, mantengamos la mirada dirigida a la Pascua, que es la victoria definitiva de Jesús contra el Maligno, contra el pecado y contra la muerte. He aquí entonces el significado de este primer domingo de Cuaresma: volver a situarnos decididamente en la senda de Jesús, la senda que conduce a la vida. Mirar a Jesús, lo que hizo Jesús, e ir con Él.
Y este camino de Jesús pasa a través del desierto. El desierto es el lugar donde se puede escuchar la voz de Dios y la voz del tentador. En el rumor, en la confusión esto no se puede hacer; se oyen sólo las voces superficiales. En cambio, en el desierto podemos bajar en profundidad, donde se juega verdaderamente nuestro destino, la vida o la muerte. ¿Y cómo escuchamos la voz de Dios? La escuchamos en su Palabra. Por eso es importante conocer las Escrituras, porque de otro modo no sabremos responder a las asechanzas del maligno. Y aquí quisiera volver a mi consejo de leer cada día el Evangelio: cada día leer el Evangelio, meditarlo, un poco, diez minutos; y llevarlo incluso siempre con nosotros: en el bolsillo, en la cartera... Pero tener el Evangelio al alcance de la mano. El desierto cuaresmal nos ayuda a decir no a la mundanidad, a los «ídolos», nos ayuda a hacer elecciones valientes conformes al Evangelio y a reforzar la solidaridad con los hermanos.
Entonces entramos en el desierto sin miedo, porque no estamos solos: estamos con Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo. Es más, como lo fue para Jesús, es precisamente el Espíritu Santo quien nos guía por el camino cuaresmal, el mismo Espíritu que descendió sobre Jesús y que recibimos en el Bautismo. La Cuaresma, por ello, es un tiempo propicio que debe conducirnos a tomar cada vez más conciencia de cuánto el Espíritu Santo, recibido en el Bautismo, obró y puede obrar en nosotros. Y al final del itinerario cuaresmal, en la Vigilia pascual, podremos renovar con mayor consciencia la alianza bautismal y los compromisos que de ella derivan.
Que la Virgen santa, modelo de docilidad al Espíritu, nos ayude a dejarnos conducir por Él, que quiere hacer de cada uno de nosotros una «nueva creatura».
A Ella encomiendo, en especial, esta semana de ejercicios espirituales, que iniciará hoy por la tarde, y en la que participaré juntamente con mis colaboradores de la Curia romana. Rezad para que en este «desierto» que son los ejercicios espirituales podamos escuchar la voz de Jesús y también corregir tantos defectos que todos nosotros tenemos, y hacer frente a las tentaciones que cada día nos atacan. Os pido, por lo tanto, que nos acompañéis con vuestra oración.
_________________________

BENEDICTO XVI – Ángelus 2010 y Catequesis del 13 de febrero de 2013

Ángelus 2010
La Cuaresma es un tiempo de “combate” espiritual
Queridos hermanos y hermanas:
El miércoles pasado, con el rito penitencial de la Ceniza, comenzamos la Cuaresma, tiempo de renovación espiritual que prepara para la celebración anual de la Pascua. Pero, ¿qué significa entrar en el itinerario cuaresmal? Nos lo explica el Evangelio de este primer domingo, con el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto. El evangelista san Lucas narra que Jesús, tras haber recibido el bautismo de Juan, “lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y, durante cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo” (Lc 4, 1-2). Es evidente la insistencia en que las tentaciones no fueron contratiempo, sino la consecuencia de la opción de Jesús de seguir la misión que le encomendó el Padre de vivir plenamente su realidad de Hijo amado, que confía plenamente en él. Cristo vino al mundo para liberarnos del pecado y de la fascinación ambigua de programar nuestra vida prescindiendo de Dios. Él no lo hizo con declaraciones altisonantes, sino luchando en primera persona contra el Tentador, hasta la cruz. Este ejemplo vale para todos: el mundo se mejora comenzando por nosotros mismos, cambiando, con la gracia de Dios, lo que no está bien en nuestra propia vida.
De las tres tentaciones que Satanás plantea a Jesús, la primera tiene su origen en el hambre, es decir, en la necesidad material: “Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan”. Pero Jesús responde con la Sagrada Escritura: “No sólo de pan vive el hombre” (Lc 4, 3-4; cf. Dt8, 3). Después, el diablo muestra a Jesús todos los reinos de la tierra y dice: todo será tuyo si, postrándote, me adoras. Es el engaño del poder, que Jesús desenmascara y rechaza: “Al Señor, tu Dios adorarás, y a él solo darás culto” (cf. Lc4, 5-8; Dt 6, 13). No adorar al poder, sino sólo a Dios, a la verdad, al amor. Por último, el Tentador propone a Jesús que realice un milagro espectacular: que se arroje desde los altos muros del Templo y deje que lo salven los ángeles, para que todos crean en él. Pero Jesús responde que no hay que tentar a Dios (cf. Dt 6, 16). No podemos “hacer experimentos” con la respuesta y la manifestación de Dios: debemos creer en él. No debemos hacer de Dios “materia” de “nuestro experimento”.
Citando nuevamente la Sagrada Escritura, Jesús antepone a los criterios humanos el único criterio auténtico: la obediencia, la conformidad con la voluntad de Dios, que es el fundamento de nuestro ser. También esta es una enseñanza fundamental para nosotros: si llevamos en la mente y en el corazón la Palabra de Dios, si entra en nuestra vida, si tenemos confianza en Dios, podemos rechazar todo tipo de engaños del Tentador. Además, de toda la narración surge claramente la imagen de Cristo como nuevo Adán, Hijo de Dios humilde y obediente al Padre, a diferencia de Adán y Eva, que en el jardín del Edén cedieron a las seducciones del espíritu del mal para ser inmortales, sin Dios.
La Cuaresma es como un largo “retiro” durante el que debemos volver a entrar en nosotros mismos y escuchar la voz de Dios para vencer las tentaciones del Maligno y encontrar la verdad de nuestro ser. Podríamos decir que es un tiempo de “combate” espiritual que hay que librar juntamente con Jesús, sin orgullo ni presunción, sino más bien utilizando las armas de la fe, es decir, la oración, la escucha de la Palabra de Dios y la penitencia. De este modo podremos llegar a celebrar verdaderamente la Pascua, dispuestos a renovar las promesas de nuestro Bautismo.
Que la Virgen María nos ayude para que, guiados por el Espíritu Santo, vivamos con alegría y con fruto este tiempo de gracia. Que interceda en particular por mí y por mis colaboradores de la Curia romana, que esta tarde comenzaremos los ejercicios espirituales.
***
Catequesis del 13 de febrero de 2013
Las tres tentaciones
Queridos hermanos y hermanas:
Hoy, Miércoles de Ceniza, iniciamos el tiempo litúrgico de la Cuaresma, cuarenta días que nos preparan a la celebración de la Santa Pascua; es un tiempo de particular compromiso en nuestro camino espiritual. Al número cuarenta se recurre varias veces en la Sagrada Escritura. En particular, como sabemos, esto nos lleva a los cuarenta años durante los cuales el pueblo de Israel peregrinó por el desierto: un largo periodo de formación para convertirse en pueblo de Dios, pero también un largo periodo en el que la tentación de ser infieles a la alianza con el Señor estaba siempre presente. Cuarenta fueron también los días de camino del profeta Elías para llegar al Monte de Dios, el Horeb; como también el periodo que Jesús pasó en el desierto antes de iniciar su vida pública y donde fue tentado por el demonio. En esta catequesis querría detenerme precisamente en este momento de la vida terrena del Señor, que leeremos en el Evangelio del próximo domingo.
En primer lugar el desierto, donde Jesús se retira, es el lugar del silencio, de la pobreza, donde el hombre es privado de los apoyos materiales y se encuentra de frente a las preguntas fundamentales de la existencia, es empujado a ir al esencial y precisamente por esto es más fácil encontrar a Dios.
Pero el desierto es también el lugar de la muerte, porque donde no hay agua no hay tampoco vida y es un lugar de soledad, en la que el hombre siempre sufre con más intensidad la tentación. Jesús va al desierto y allí se somete a la tentación de dejar la vía indicada por el Padre para seguir los caminos más fáciles y mundanos (cfr Lc 4,1-13). Así Él carga con nuestras tentaciones, lleva consigo nuestra miseria, para vencer al maligno y abrirnos el camino hacia Dios, el camino de la conversión.
Las tres tentaciones
Reflexionar sobre las tentaciones a las que Jesús fue sometido en el desierto es una invitación para cada uno de nosotros a responder a una pregunta fundamental: ¿qué es importante realmente en mi vida? En la primera tentación el diablo propone a Jesús convertir la piedra en pan para saciar el hambre. Jesús rebate que el hombre vive también de pan, pero no sólo: sin una respuesta al hambre de verdad, al hambre de Dios, el hombre no se puede salvar (cfr vv. 3-4).
En la segunda tentación, el demonio propone a Jesús la vía del poder: lo conduce a lo alto y le ofrece el dominio del mundo; pero no es este el camino de Dios: Jesús tiene muy claro que no es el poder mundano el que salva al mundo, sino el poder de la cruz, de la humildad, del amor (cfr vv. 5-8).
En la tercera tentación, el demonio propone a Jesús de tirarse del pináculo del Templo de Jerusalén y que lo salve Dios mediante sus ángeles, de hacer algo sensacional para poner a prueba a Dios mismo; pero la respuesta es que Dios no es un objeto al que imponer nuestras condiciones: es el Señor de todo (cfr vv. 9-12).
¿Cuál es el núcleo de las tres tentaciones que sufrió Jesús? Es la propuesta de instrumentalización de Dios, de usarlo para los propios intereses, para la propia gloria y el propio éxito. Y por lo tanto, en definitiva, de ponerse al en lugar de Dios, sacándolo de la propia existencia y haciéndole parecer superfluo. Cada uno debería preguntarse ahora: ¿qué lugar tiene Dios en mi vida? ¿Es Él el Señor o soy yo?
Superar la tentación de someter Dios a sí y a los propios intereses o de ponerlo en un rincón y convertirse al justo orden de prioridad, dar a Dios el primer puesto, es un camino que cada cristiano tiene que recorrer siempre de nuevo. “Convertirse”, una invitación que escucharemos muchas veces en Cuaresma, significa seguir a Jesús de forma que su Evangelio se guía concreta de la vida; significa dejar que Dios nos transforme, dejar de pensar que somos nosotros los únicos constructores de nuestra existencia; significa reconocer que somos criaturas, que dependemos de Dios, de su amor, y solamente “perdiendo” nuestra vida en Él podemos ganarla.
Esto exige trabajar nuestras elecciones a la luz de la Palabra de Dios. Hoy no se puede ser cristiano como simple consecuencia del hecho de vivir en una sociedad que tiene raíces cristianas: también quien nace de una familia cristiana y es educado religiosamente debe, cada día, renovar la elección de ser cristiano, es decir dar a Dios el primer puesto, frente a las tentaciones que una cultura secularizada le propone continuamente, frente al juicio crítico de muchos contemporáneos.
Las pruebas a las que la sociedad actual pone al cristiano, de hecho, son muchas y tocan la vida personal y social. No es fácil ser fiel al matrimonio cristiano, practicar la misericordia en la vida cotidiana, dejar espacio a la oración y al silencio interior; no es fácil oponerse públicamente a elecciones que muchos consideran obvias, como el aborto en caso de embarazo no deseado, la eutanasia en caso de enfermedades graves, o la selección de embriones para prevenir enfermedades hereditarias. La tentación de poner la fe a parte está siempre presente y la conversión se convierte en una respuesta a Dios que debe ser confirmada más veces en la vida.
Grandes conversiones, también hoy
Están como ejemplo y estímulo las grandes conversiones como la de san Pablo de camino a Damasco, o de san Agustín, pero también en nuestra época de eclipse del sentido de lo sagrado, la gracia de Dios actúa y obra maravillas en la vida de muchas personas. El Señor no se cansa de llamar a la puerta del hombre en contextos sociales y culturales que parecen tragados por la secularización, como le ha sucedido al ruso ortodoxo Pavel Florenskij. Después de una educación completamente agnóstica, hasta el punto de sentir verdadera hostilidad hacia las enseñanzas religiosas impartidas en la escuela, el científico Florenskij termina exclamando: ¡No, no se puede vivir sin Dios!”, y cambia completamente su vida, para convertirse en sacerdote.
Pienso también en la figura Etty Hillesum, una joven holandesa de origen hebreo que murió en Auschwitz. Inicialmente lejana de Dios, lo descubre mirando profundamente dentro de sí misma y escribe: “Un pozo muy profundo está dentro de mí. Y Dios está en ese pozo. A veces consigo alcanzarlo, más a menudo piedra y arena lo cubre: por tanto Dios está sepultado. Es necesario desenterrarlo de nuevo”. En su vida dispersa e inquieta, encuentra a Dios precisamente en medio de la tragedia del siglo XX, la Shoah. Esta joven frágil e insatisfecha, transfigurada por la fe, se transforma en una mujer llena de amor y de paz interior, capaz de afirmar: “Vivo constantemente en intimad con Dios”.
La capacidad de contrarrestar las marcas ideológicas de su tiempo para elegir la búsqueda de la verdad y abrirse al descubrimiento de la fe lo testimonia también una mujer de nuestro tiempo, la estadounidense Dorothy Day. En su autobiografía, confiesa abiertamente haber caído en la tentación de resolver todo con la política, adhiriéndose a la propuesta marxista. “Quería ir con los manifestantes, ir a la cárcel, escribir, influir en los otros y dejar mi sueño al mundo. ¡Cuánta ambición y cuanta búsqueda de mí misma había en todo esto!”.
El camino hacia la fe en un ambiente así de secularizado era particularmente difícil, pero la Gracia actúa igual, como ella misma subraya: “Es cierto que yo sentía más a menudo la necesidad de ir a la iglesia, a ponerme de rodillas, a inclinar la cabeza en oración. Un instinto ciego, se podría decir, porque no era consciente de orar. Pero iba, me metía en la atmósfera de oración...”. Dios la ha conducido a una consciente unión a la Iglesia, en una vida dedicada a los necesitados.
“Estoy a la puerta y llamo”
En nuestra época no son pocas las conversiones intensas como el retorno de quien, después de una educación cristiana quizá superficial, se ha alejado durante años de la fe y después descubre de nuevo a Cristo y su Evangelio. En el libro del Apocalipsis leemos: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo» (3, 20). Nuestro hombre interior debe prepararse para ser visitado por Dios, y precisamente por esto no debe dejarse invadir de la ilusión, de las apariencias, de las cosas materiales.
En este tiempo de Cuaresma, en el Año de fe, renovamos nuestro compromiso en el camino de conversión, para superar la tendencia de cerrarnos en nosotros mismo y para hacer, sin embargo, espacio a Dios, mirando con sus ojos la realidad cotidiana.
La alternativa entre el cerrarnos en nuestro egoísmo y la apertura al amor de Dios y de los otros, podemos decir que corresponde a la alternativa de las tentaciones de Jesús, entre poder humano y amor de la Cruz, entre una redención vista en el único bienestar material y una redención como obra de Dios, al que damos el primado en la existencia. Convertirse significa no cerrarse en la búsqueda del propio éxito, del propio prestigio, de la propia posición, sino hacer que cada día, en las pequeñas cosas, la verdad, la fe en Dios y el amor se conviertan en lo más importante.
_________________________

DIRECTORIO HOMILÉTICO – Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos

II. LOS DOMINGOS DE CUARESMA
57. Si el Triduo Pascual y los sucesivos cincuenta días son el centro radiante del año litúrgico, la Cuaresma es el tiempo que prepara las mentes y los corazones del pueblo cristiano a la digna celebración de estos días. Es, también, el tiempo de la preparación última de los catecúmenos que serán bautizados en la Vigilia Pascual. Su camino ha de ser acompañado de la fe, la oración y el testimonio de toda la comunidad eclesial. Las lecturas bíblicas del Tiempo de Cuaresma encuentran su sentido más profundo en relación al Misterio Pascual, para el que nos disponen. Ofrecen, por ello, evidentes ocasiones para poner en práctica un principio fundamental presentado en este Directorio: llevar las lecturas de la Misa a su centro, que es el Misterio Pascual de Jesús, en el que entramos de modo más profundo mediante la celebración de los Sacramentos pascuales. Los Praenotanda señalan, para los dos primeros domingos de Cuaresma, el uso tradicional de las narraciones de los Evangelios de la Tentación y de la Transfiguración, hablando de ellos en relación con las otras lecturas: «Las lecturas del Antiguo Testamento se refieren a la Historia de la Salvación, que es uno de los temas propios de la catequesis cuaresmal. Cada año hay una serie de textos que presentan los principales elementos de esta historia, desde el principio hasta la promesa de la nueva alianza. Las lecturas del Apóstol se han escogido de manera que tengan relación con las lecturas del Evangelio y del Antiguo Testamento y haya, en lo posible, una adecuada conexión entre las mismas» (OLM 97).
A. El Evangelio del I domingo de Cuaresma
58. No es difícil para los fieles relacionar los cuarenta días transcurridos por Jesús en el desierto con los días de la Cuaresma. Sería conveniente que el homileta explicitara esta conexión, con el fin de que el pueblo cristiano comprenda cómo la Cuaresma, cada año, hace a los fieles misteriosamente partícipes de estos cuarenta días de Jesús y de lo que él sufrió y obtuvo, mediante el ayuno y el haber sido tentado. Mientras es costumbre para los católicos empeñarse en diversas prácticas penitenciales y de devoción durante este tiempo, es importante subrayar la realidad profundamente sacramental de toda la Cuaresma. En la oración colecta del I domingo de Cuaresma aparece, de suyo, esta significativa expresión: «...per annua quadragesimalis exercitia sacramenti». El mismo Cristo está presente y operante en la Iglesia en este tiempo santo, y es su obra purificadora en los miembros de su Cuerpo la que da valor salvífico a nuestras prácticas penitenciales. El prefacio asignado para este domingo afirma maravillosamente esta idea, diciendo: «El cual, al abstenerse durante cuarenta días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal…». El lenguaje del prefacio hace de puente entre la Escritura y la Eucaristía.
59. Los cuarenta días de Jesús evocan los cuarenta años de peregrinación de Israel por el desierto; toda la historia de Israel se recrea en él. Por ello aparece como una escena en la que se concentra uno de los mayores temas de este Directorio: la historia de Israel, que corresponde con la historia de nuestra vida, encuentra su sentido definitivo en la Pasión sufrida por Jesús. La Pasión se inicia, en un cierto sentido, en el desierto, al comienzo, metafóricamente hablando, de la vida pública de Jesús. Desde el principio, por tanto, Jesús va al encuentro de la Pasión y aquí encuentra significado todo lo que sigue.
60. Un párrafo del Catecismo de la Iglesia Católica puede revelarse útil en la preparación de las homilías, en particular para afrontar temas doctrinales enraizados en el texto bíblico. A propósito de las tentaciones de Jesús, el Catecismo afirma: «Los evangelios indican el sentido salvífico de este acontecimiento misterioso. Jesús es el nuevo Adán que permaneció fiel allí donde el primero sucumbió a la tentación. Jesús cumplió perfectamente la vocación de Israel: al contrario de los que anteriormente provocaron a Dios durante cuarenta años por el desierto, Cristo se revela como el Siervo de Dios totalmente obediente a la voluntad divina. En esto Jesús es vencedor del diablo; él ha “atado al hombre fuerte” para despojarle de lo que se había apropiado. La victoria de Jesús en el desierto sobre el Tentador es un anticipo de la victoria de la Pasión, suprema obediencia de su amor filial al Padre» (CEC 539).
61. Las tentaciones a las que Jesús se ve sometido representan la lucha contra una comprensión equivocada de su misión mesiánica. El diablo le impulsa a mostrarse un Mesías que despliega los propios poderes divinos: «Si tú eres Hijo de Dios…» iniciaba el tentador. El que profetiza la lucha decisiva que Jesús tendrá que afrontar en la cruz, cuando oirá las palabras de mofa: «¡Sálvate a ti mismo bajando de la cruz!». Jesús no cede a las tentaciones de Satanás, ni se baja de la cruz. Es exactamente de esta manera como Jesús da prueba de entrar verdaderamente en el desierto de la existencia humana y no usa su poder divino en beneficio propio. Él acompaña verdaderamente nuestra peregrinación terrena y revela el poder real de Dios, el de amarnos «hasta el extremo» (Jn 13,1).
62. El homileta debería subrayar que Jesús está sometido a la tentación y a la muerte por solidaridad con nosotros. Pero la Buena Noticia que el homileta anuncia, no es solo la solidaridad de Jesús con nosotros en el sufrimiento; anuncia, también, la victoria de Jesús sobre la tentación y sobre la muerte, victoria que comparte con todos los que creen en él. La garantía decisiva de que tal victoria sea compartida por todos los creyentes será la celebración de los Sacramentos Pascuales en la Vigilia pascual, hacia la que ya está orientado el primer domingo de Cuaresma. El homileta se mueve en la misma dirección.
63. Jesús ha resistido a la tentación del demonio que le inducía a transformar las piedras en pan, pero, al final y de un modo que la mente humana no habría nunca podido imaginar, con su Resurrección, Él transforma la «piedra» de la muerte en «pan» para nosotros. A través de la muerte, se convierte en el pan de la Eucaristía. El homileta tendría que recordar a la asamblea que se alimenta de este pan celeste, que la victoria de Jesús sobre la tentación y sobre la muerte, compartida por medio del Sacramento, transforma sus «corazones de piedra en corazones de carne», como lo prometido por el Señor mediante el profeta, corazones que se esfuerzan en hacer tangible, en sus vidas cotidianas, el amor misericordioso de Dios. De este modo, la fe cristiana puede transformarse en levadura en un mundo hambriento de Dios, y las piedras serán de verdad transformadas en alimento que llene el vivo deseo del corazón humano.

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA
La tentación de Jesús
394. La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama “homicida desde el principio” (Jn 8,44) y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre (cf. Mt 4,1-11). “El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo” (1 Jn 3,8). La más grave en consecuencias de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios.
538. Los Evangelios hablan de un tiempo de soledad de Jesús en el desierto inmediatamente después de su bautismo por Juan: “Impulsado por el Espíritu” al desierto, Jesús permanece allí sin comer durante cuarenta días; vive entre los animales y los ángeles le servían (cf. Mc 1, 12-13). Al final de este tiempo, Satanás le tienta tres veces tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios. Jesús rechaza estos ataques que recapitulan las tentaciones de Adán en el Paraíso y las de Israel en el desierto, y el diablo se aleja de él “hasta el tiempo determinado” (Lc 4, 13).
539. Los evangelistas indican el sentido salvífico de este acontecimiento misterioso. Jesús es el nuevo Adán que permaneció fiel allí donde el primero sucumbió a la tentación. Jesús cumplió perfectamente la vocación de Israel: al contrario de los que anteriormente provocaron a Dios durante cuarenta años por el desierto (cf. Sal 95, 10), Cristo se revela como el Siervo de Dios totalmente obediente a la voluntad divina. En esto Jesús es vencedor del diablo; él ha “atado al hombre fuerte” para despojarle de lo que se había apropiado (Mc 3, 27). La victoria de Jesús en el desierto sobre el Tentador es un anticipo de la victoria de la Pasión, suprema obediencia de su amor filial al Padre.
540. La tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías el Hijo de Dios, en oposición a la que le propone Satanás y a la que los hombres (cf Mt 16, 21-23) le quieren atribuir. Es por eso por lo que Cristo venció al Tentador a favor nuestro: “Pues no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado” (Hb 4, 15). La Iglesia se une todos los años, durante los cuarenta días de Cuaresma, al Misterio de Jesús en el desierto.
2119. La acción de tentar a Dios consiste en poner a prueba de palabra o de obra, su bondad y su omnipotencia. Así es como Satán quería conseguir de Jesús que se arrojara del templo y obligase a Dios, mediante este gesto, a actuar (cf Lc 4,9). Jesús le opone las palabras de Dios: “No tentarás al Señor tu Dios” (Dt 6,16). El reto que contiene este tentar a Dios lesiona el respeto y la confianza que debemos a nuestro Criador y Señor. Incluye siempre una duda respecto a su amor, su providencia y su poder (cf 1 Co 10.9; Ex 17,2-7; Sal 95,9).
 “No nos dejes caer en la tentación”
2846. Esta petición llega a la raíz de la anterior, porque nuestros pecados son los frutos del consentimiento a la tentación. Pedimos a nuestro Padre que no nos “deje caer” en ella. Traducir en una sola palabra el texto griego es difícil: significa “no permitas entrar en” (cf Mt 26, 41), “no nos dejes sucumbir a la tentación”. “Dios ni es tentado por el mal ni tienta a nadie” (St 1, 13), al contrario, quiere librarnos del mal. Le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado, pues estamos empeñados en el combate “entre la carne y el Espíritu”. Esta petición implora el Espíritu de discernimiento y de fuerza.
2847. El Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba, necesaria para el crecimiento del hombre interior (cf Lc 8, 13-15; Hch 14, 22; 2 Tm 3, 12) en orden a una “virtud probada” (Rm 5, 3-5), y la tentación que conduce al pecado y a la muerte (cf St 1, 14-15). También debemos distinguir entre “ser tentado” y “consentir” en la tentación. Por último, el discernimiento desenmascara la mentira de la tentación: aparentemente su objeto es “bueno, seductor a la vista, deseable” (Gn 3, 6), mientras que, en realidad, su fruto es la muerte.
Dios no quiere imponer el bien, quiere seres libres... En algo la tentación es buena. Todos, menos Dios, ignoran lo que nuestra alma ha recibido de Dios, incluso nosotros. Pero la tentación lo manifiesta para enseñarnos a conocernos, y así, descubrirnos nuestra miseria, y obligarnos a dar gracias por los bienes que la tentación nos ha manifestado (Orígenes, or. 29).
2848. “No entrar en la tentación” implica una decisión del corazón: “Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón... Nadie puede servir a dos señores” (Mt 6, 21-24). “Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu” (Ga 5, 25). El Padre nos da la fuerza para este “dejarnos conducir” por el Espíritu Santo. “No habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Y fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito” (1 Co 10, 13).
2849. Pues bien, este combate y esta victoria sólo son posibles con la oración. Por medio de su oración, Jesús es vencedor del Tentador, desde el principio (cf Mt 4, 11) y en el último combate de su agonía (cf Mt 26, 36-44). En esta petición a nuestro Padre, Cristo nos une a su combate y a su agonía. La vigilancia del corazón es recordada con insistencia en comunión con la suya (cf Mc 13, 9. 23. 33-37; 14, 38; Lc 12, 35-40). La vigilancia es “guarda del corazón”, y Jesús pide al Padre que “nos guarde en su Nombre” (Jn 17, 11). El Espíritu Santo trata de despertarnos continuamente a esta vigilancia (cf 1 Co 16, 13; Col 4, 2; 1 Ts 5, 6; 1 P 5, 8). Esta petición adquiere todo su sentido dramático referida a la tentación final de nuestro combate en la tierra; pide la perseverancia final. “Mira que vengo como ladrón. Dichoso el que esté en vela” (Ap 16, 15).
 Cristo nos libra del mal
1505. Conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no sólo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias: “Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades” (Mt 8,17; cf Is 53,4). No curó a todos los enfermos. Sus curaciones eran signos de la venida del Reino de Dios. Anunciaban una curación más radical: la victoria sobre el pecado y la muerte por su Pascua. En la Cruz, Cristo tomó sobre sí todo el peso del mal (cf Is 53,4-6) y quitó el “pecado del mundo” (Jn 1,29), del que la enfermedad no es sino una consecuencia. Por su pasión y su muerte en la Cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento: desde entonces éste nos configura con él y nos une a su pasión redentora.
 

La fe es sumisión a Dios, aceptación de Dios, respuesta al mal
LA RESPUESTA DEL HOMBRE A DIOS
142. Por su revelación, “Dios invisible habla a los hombres como amigo, movido por su gran amor y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía” (DV 2). La respuesta adecuada a esta invitación es la fe.
143. Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela (cf. DV 5). La Sagrada Escritura llama “obediencia de la fe” a esta respuesta del hombre a Dios que revela (cf. Rom 1,5; 16,26).
La providencia y el escándalo del mal
309. Si Dios Padre Todopoderoso, Creador del mundo ordenado y bueno, tiene cuidado de todas sus criaturas, ¿por qué existe el mal? A esta pregunta tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa no se puede dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta: la bondad de la creación, el drama del pecado, el amor paciente de Dios que sale al encuentro del hombre con sus Alianzas, con la Encarnación redentora de su Hijo, con el don del Espíritu, con la congregación de la Iglesia, con la fuerza de los sacramentos, con la llamada a una vida bienaventurada que las criaturas son invitadas a aceptar libremente, pero a la cual, también libremente, por un misterio terrible, pueden negarse o rechazar. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal.
 Dios forma su pueblo sacerdotal por medio de Abrahán y del Éxodo
Dios elige a Abraham
59. Para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham llamándolo “fuera de su tierra, de su patria y de su casa” (Gn 12,1), para hacer de él “Abraham”, es decir, “el padre de una multitud de naciones” (Gn 17,5): “En ti serán benditas todas las naciones de la tierra” (Gn 12,3 LXX; cf. Ga 3,8).
60. El pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección (cf. Rom 11,28), llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de loa Iglesia (cf. Jn 11,52; 10,16); ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes (cf. Rom 11,17-18.24).
61. Los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia.
Dios forma a su pueblo Israel
62. Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su Ley, para que lo reconociese y le sirviera como al único Dios vivo y verdadero, Padre providente y juez justo, y para que esperase al Salvador prometido (cf. DV 3).
63. Israel es el pueblo sacerdotal de Dios (cf. Ex 19,6), el que “lleva el Nombre del Señor” (Dt 28,10). Es el pueblo de aquellos “a quienes Dios habló primero” (MR, Viernes Santo 13: oración universal VI), el pueblo de los “hermanos mayores” en la fe de Abraham.
_________________________

CONGREGACIÓN PARA EL CLERO (www.clerus.va)
La elección entre Dios y Satanás
El primer Domingo de Cuaresma nos ofrece siempre el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto. Cuenta el evangelista Lucas que Jesús, después de haber recibido el bautismo, “lleno del Espíritu Santo regresó del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde estuvo cuarenta días y fue tentado por el diablo”. (Lc 4,1-2). Al final del pasaje, Lucas afirma que, cuando el Tentador deja a Jesús, fue “terminada toda tentación” (Lc 4,13). Aparece como evidente que las tentaciones de Jesús “no fueron un incidente aislado, sino la consecuencia de que Jesús eligió seguir la misión que le había confiado el Padre” (Benedicto XVI, 21 de febrero 2010). En el desierto, Jesús vive y enfrenta las pruebas que Israel y la humanidad han experimentado y experimentan en su transcurrir histórico y existencial. El desierto es el lugar de la verdad: por eso es también el lugar de la lucha, es el lugar de la elección, el lugar de la conversión. En el desierto se decide de qué parte está cada uno: si de parte de Dios o de parte de Satanás; si de parte de la verdad y la fidelidad o de parte del engaño y de las traiciones. La Cuaresma es el sacramento de los cuarenta días de Jesús, para “probar” nuestro corazón y nuestra fe en Dios, para probar, reconocer y vencer nuestras más profundas seducciones.
 Las tres tentaciones de Jesús son las tentaciones de todo hombre, que es probado, antes que en su comportamiento moral, en la fe. Satanás sabe bien, desde los orígenes de la creación, que el hombre quiere ocupar el lugar de Dios. Su juego es un juego de altura. Satanás buscar arrojar una sombra de descrédito sobre Dios, mostrándolo como el antagonista de nuestra libertad y de nuestra autonomía; y, al mismo tiempo, busca alienar también al hombre, cultivando sus apetitos más negativos y seductores.
 La primera tentación pone al pan como símbolo de todos los bienes que el hombre necesita para vivir. Satanás busca encerrar al hombre en el cerco de los bienes terrenos: “Di que estas piedras se conviertan en pan” (Lc 4,3). El hambre del hombre es reducida al hambre de los bienes materiales. Si el hombre cediera a la tentación, Satanás podría estar seguro de que el camino del hombre hacia Dios se cerraría para siempre, puesto que “el hombre en la prosperidad no comprende: se parece a las bestias que mueren” (Salmo 49,21). Y Satanás quiere la muerte del hombre, para que no darle la gloria a Dios. Frente a esta reducción antropológica obrada por Satanás, que cierra al hombre en el horizonte de este mundo, Jesús le recuerda cuál es nuestro auténtico horizonte, cuál nuestra verdadera y más profunda hambre: “No sólo de pan vive el hombre” (Lc 4,4), citando un pasaje de Dt 8,3 (que en Mt 4,4 es citado íntegramente: “sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”). La respuesta de Jesús es un gran himno a la dignidad del hombre, cuya vocación es irreductible a las preocupaciones mundanas. Jesús quiere decirnos: no pongas tu corazón en los tesoros de este mundo que pasa, porque has sido creado y constituido para bienes más grandes; no empobrezcas tus deseos limitándolos a lo que puedes tocar y ver de inmediato, porque tus objetivos son muy otros. Esta es la primera verdad del camino cuaresmal que nos revela Jesús: recuerda, hombre, que tú estás hecho por Dios y nada de lo que es inferior a Dios te puede saciar.
 En la segunda prueba, el Tentador levanta el nivel: “te daré poder sobre todos los reinos del mundo, si te arrodillas delante de mí” (cf. Lc 4,6-7). Es la seducción engañosa del poder, bien posible para quien, antes de adorar a Dios, fuente del amor y de la verdad, adora los ídolos, que son la caricatura de Dios. El Tentador sabe bien qué atractivo fascinante tiene el poder en el corazón humano: un poder que, cuando es conquistado, recurre a todo y termina siendo abuso, violencia, dominio del más fuerte sobre el más débil, astucia, compromiso...  Satanás dice a cada uno de nosotros: ¿quieres poseer el mundo? Usa entonces la fuerza, ocupa los puestos claves en la sociedad, hazte espacio, domina sobre los otros. Esta experiencia atraviesa toda la historia humana: apoderarse de los otros, usarlos para los propios proyectos, doblegar y manipular las conciencias, borrar los límites entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira.  Los totalitarismos del siglo pasado y los relativismos de tantas partes de nuestro clima cultural, son los signos evidentes de la fuerza seductora del poder. En la lucha contra Satanás, Jesús sale vencedor. A la divinización del poder, Jesús contrapone la adoración a Dios, citando nuevamente el Deuteronomio (6,13): “Adorarás al Señor, tu Dios, y a Él solo rendirás culto” (Lc 4,8). “El mandamiento fundamental de Israel es también el mandamiento fundamental de los cristianos: se debe adorar solamente a Dios” (J. Ratzinger-Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, 2007, p. 68). El Tiempo de la Cuaresma nos invita a dejar de ser adoradores del Tentador y volver a ser adoradores de Dios.
 La tercera tentación es la más sutil, porque pone en peligro, pervirtiéndola, la relación de Jesús con Dios Padre. El Tentador sugiere a Jesús poner a prueba a Dios pidiéndole un milagro: “Arrójate abajo desde lo más alto del Templo, y Dios te salvará enviándote sus ángeles” (cf. Lc 4 10-11). Es la forma suprema de perversión y de desafío: Satanás pide a Jesús que haga un gesto con el cual “costrinja” a Dios a dar una prueba de su presencia y de su poder. ¡Es el hombre quien le dice a Dios cómo comportarse! Es el hombre que impone la propia voluntad a Dios, en lugar de acoger de Dios la Suya. El hombre reduce a Dios a objeto de sus experimentos. Jesús, una vez más citando el Deuteronomio (6,16) anula el asunto y responde: “No tentarás al Señor tu Dios” (Lc 4,12), es decir: no pretendas que Dios obedezca a tus requerimientos, sino que deja a Dios toda la libertad de ser Dios; no pretendas que se pliegue a tus deseos, porque entonces encontrarás un ídolo entre tus manos, una especie de juguete que se romperá entre tus dedos en cuanto haya en tu vida algo serio.
 El relato evangélico ilumina todo el camino cuaresmal, que nos pone frente a una elección entre Dios y Satanás. Podemos vivir siguiendo a Cristo, eligiendo “lo que está escrito”, o sea, Dios y su Palabra; o podemos vivir cediendo a las grandes seducciones del Tentador, que nos hechizan con toda la fascinación de una libertad a fácil precio.
 Jesús ha vencido todas las pruebas, también por nosotros. Y las ha vencido hasta el fin, cuando Satanás, reapareciendo en el “momento fijado”, lo tentará, en vano, por última vez, proponiéndole rechazar el proyecto de Dios, es decir, de salvarse bajando de la Cruz. Pero Jesús, en el evangelio de Lucas, dará una gran voz: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (23,46).
___________________

RANIERO CANTALAMESSA (www.cantalamessa.org)

Fue tentado por el diablo
Todos los días al oír el mal que hay en el mundo nosotros nos indignamos. Raramente sin embargo prestamos atención al mal que hay dentro de nosotros, en los pensamientos, en las costumbres, en las relaciones personales; incluso, si ello es lo único que depende de nosotros para eliminarlo del mundo.
El Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto, con el que comienza el tiempo de Cuaresma, lo veremos, nos ayuda para realizar este cambio de atención desde fuera hacia dentro de nosotros. Narra el Evangelio de Lucas:
«Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y, durante cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre»,
Al final del ayuno, entra en acción el tentador e inicia la serie de las tres tentaciones. Alguno hasta podría permanecer escandalizado al oír que también Jesús fue tentado. ¿No era él el Hijo de Dios? Cierto que lo era; pero, también era hombre y como hombre ha querido ser «probado en todo como nosotros, excepto en el pecado» (Hebreos 4, 15). Y esto es para nosotros un gran consuelo.
Por lo tanto, he aquí la primera tentación:
«Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan».
Segunda tentación:
«Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: ‘Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo’».
Tercera tentación:
«Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: ‘Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo’».
Por debajo de estas tres tentaciones, hay una única tentación con tres formas distintas: la así llamada «tentación mesiánica». Esta consiste en la propuesta de imponerse con su poder y milagros sobre los hombres. Jesús rechaza este camino en favor de otro, que siente en su corazón como querido para él por el Padre. La puesta en juego es determinante. El mínimo error de orientación sería decisivo para el futuro del hombre, de Cristo y de Dios mismo. Jesús se encuentra en la encrucijada. De ahí, la importancia concedida a este momento de la vida de Cristo en los Evangelios.
Rechazar la cruz significaría salvar la gloria de la divinidad según la idea que de ella han tenido siempre los hombres; aceptar la debilidad, la humildad y finalmente la ignominia de la cruz significa introducir en el mundo una novedad absoluta sobre Dios y sobre el Mesías, que sin embargo desilusionará todas las esperanzas y escandalizará y pondrá a Jesús en conflicto con el ambiente religioso. Jesús escoge, sin titubeo alguno, el camino que le ha trazado el Padre. Orienta su vida hacia la Pascua y hacia la obediencia hasta la muerte.
El suceso de las tentaciones no es importante sólo por lo que nos dice sobre Jesús, sino también por lo que nos dice sobre nosotros. No es una página del Evangelio cerrada sino de una tremenda actualidad, que queremos en esta circunstancia intentar descubrir. Si es verdad que bajo las tres tentaciones está sobreentendida la única tentación propia del Mesías, es también verdad que cada una de ellas encierra un significado bien preciso y de alcance universal.
En otras palabras, en las tres tentaciones de Jesús están preanunciadas todas nuestras tentaciones. Dostoevskij decía que si ellas no se hallaran en el Evangelio y hubiese necesidad de inventarlas y con este fin se pusieran a ello todos los sabios de la tierra no conseguirían pensar algo que tuviera parangón en fuerza y profundidad a aquellas tres preguntas. «En ellas está en conjunto como resumida y preanunciada toda la futura historia humana» (Los hermanos Karamazov, Leyenda del Gran Inquisidor).
Con este convencimiento intentemos releer las tres tentaciones de Jesús: «Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan»: es la tentación de cambiar el curso natural de las cosas, de cambiar el camino normal de procurarse la nutrición. Pero, ¿no es lo que se repite hoy, por ejemplo, en la proyectada donación del hombre? Ello cambia completamente el modo natural de propagarse la vida. Sin esperar que haya habido alguna adecuada discusión entre las instancias sociales interesadas (ciencia, ética, filosofía, política, religión) con ella, una o dos personas deciden autónomamente sobre el futuro de la humanidad, arrogándose prerrogativas divinas. Se cae en una especie de mesianismo de la ciencia, del modelo rechazado por Jesús, que deslumbra con promesas de las que se ignora su contrapartida.
Kierkegaard hace notar que la agudeza sobrehumana de la tentación de Cristo está en esto: él tiene hambre, tiene la posibilidad de hacer un milagro para procurarse la comida, pero debe contenerse antes de emplear su poder, porque no es así como el Padre celestial quiere que se maneje (Kierkegaard, Diario X4 A 181). En esto reside hoy el rechazo del Cristo que ha de llegar a ser ejemplar o modelo para nosotros. Se le recuerda a la ciencia que por el simple hecho de que «puede» hacer algo (esto es, que está en su capacidad) no por ello «puede» hacerla (que sea lícito). Es ésta una tentación tremenda, de la que esperamos que los científicos salgan vencedores, evitando caer en un espejismo de omnipotencia por parte de la ciencia, que podría revelarse fatal.
Pasemos a la segunda tentación: «Te daré el poder y la gloria de todo eso... Si tú te arrodillas delante de mí». La tentación de adquirir poderes extraordinarios y éxito, también a costa, como se suele decir, de «vender el alma al diablo». ¿No es lo que sucede en la magia, ocultismo, espiritismo, ritos satánicos y cosas del género, que contaminan nuestro mundo y seducen a tanta gente?
Tercera tentación: «Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo». La tentación de la espectacularidad y de llamar la atención a cualquier costo. Es lo que empuja hoya tantas personas (frecuentemente adolescentes) a hacer cosas extrañas, inútiles y hasta aberrantes, con tal de hacer hablar de sí mismo y acabar en las páginas de los periódicos; el parecer llega a ser más importante que el ser. Tenía razón Pascal: «Hay gente dispuesta a dar hasta la vida, con tal de que alguno hable de ellos».
Pero, busquemos ahora profundizar algo en la dinámica de la tentación para saber cómo afrontarla. La tentación, en efecto, no está limitada a los casos que hemos apuntado sino que abarca formas distintas, más cotidianas; es la experiencia común de todos. ¿Qué es la tentación? En la acepción ordinaria, es la atracciónejercida sobre nosotros de lo que percibimos como malo también la instigación y el impulso a cometerlo, que nos viene del demonio, de nuestras concupiscencias o del mundo que nos rodea.
Es necesario distinguir de inmediato la tentación de lo que es pecado. Los antiguos Padres, que fueron especialistas en la lucha contra las tentaciones, nos dicen: «Dos son los modos con los que actúa la tentación: el primero engendra placer, el otro dolor; uno lo aprobamos, el otro lo rechazamos. El primero nos conduce al pecado y es lo que pretendemos cuando decimos: ‘No nos dejes caer en la tentación’ (Mateo 6, 13); el otro es, más bien, expiación por el pecado y a él se refiere la palabra: ‘Considerad como un gran gozo, hermanos míos, cuando estéis rodeados por toda clase de pruebas, sabiendo que la calidad probada de vuestra fe produce paciencia’: (Santiago 1, 2-3)» (san Máximo Confesor).
Para que se tenga una verdadera tentación es esencial que ella sea percibida como tal, esto es, como un empuje hacia el mal. Diferentemente, se tratará de ilusiones, de errores de valoración moral (que pueden ser otro tanto dañosas y culpables), pero no de tentación. Ésta consiste en el saber, al menos vagamente, que una determinada cosa está errada, que su éxito final será negativo y, a pesar de ello, la escogemos por la satisfacción inmediata que nos promete. Es preferir lo inmediato a lo justo.
Pocas cosas se prestan a ejemplarizar la dinámica de la tentación como la droga. El joven no puede dejar de saber con todo lo que tiene ante los ojos que la droga lleva a la autodestrucción y a la muerte. Y aun así se deja seducir por la promesa de una satisfacción inmediata. Quiere probar. Hasta proponiéndose parar de inmediato, cuando ya él lo decidirá. Sin saber que el primer efecto de la droga será precisamente quitarle la capacidad de querer y de decidir algo y precisamente de hacerlo un esclavo, «tóxico-dependiente». Se repite la tentación de la serpiente: «De ninguna manera moriréis... se os abrirán los ojos» (cfr. Génesis 3,4-5).
«El que ama el peligro sucumbe en él» (Eclesiástico 3,27), dice la Escritura. No se puede flirtear con la tentación. Hacerlo significa caer en ella. Esto nos afecta a todos. La puerta ordinaria, por la que se introduce la tentación, es la representación. Está escrito que Satanás «mostró» a Jesús todos los reinos: se los hizo ver. La imagen, una vez introducida en nuestra fantasía, se nos anida allí creando un empuje impelente para traducirse en realidad y en acción. También la caída de Eva comenzó por los ojos: «La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente» (Génesis3, 6).
Ahora, nosotros vivimos en una civilización dominada por la imagen. Estamos bombardeados desde la mañana hasta la tarde: televisión, revistas, publicidad, film, internet. Si Jesús, en aquellos cuarenta días, practicó el ayuno de comida, nosotros hoy debemos añadirle el ayuno de imágenes. No de todas las imágenes, obviamente, sino de las que sabemos que son para nosotros nefastas o mortíferas. Estas no son sólo las imágenes de desnudos o de sexo, sino también las de vestidos lujosos, vitrinas centelleantes y objetos de ostentación o de platos suculentos y super-alcohólicos para quien está inclinado a ser exagerado en el comer o en el beber.
Para suerte nuestra, Jesús no nos ha dejado sólo un ejemplo de cómo se debe luchar; nos ha merecido, incluso, la gracia de vencer. En él, que es nuestra cabeza, éramos también nosotros quienes combatíamos y vencíamos al enemigo, como en Adán habíamos estado vencidos por él. En las tentaciones, la primera cosa a hacer es valerse de este derecho, apropiándonos en la fe de la victoria de Cristo e invocando sobre nosotros al mismo Espíritu, que «llevó» a Jesús al desierto y le ayudó a vencer al tentador.
El arma mejor contra las tentaciones es la usada por Jesús: la palabra de Dios, que Pablo llama «la espada del Espíritu» (Efesios 6, 11). Consiste en repetir mentalmente una palabra de la Escritura contraria a la tentación. Por ejemplo: «Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios» (Mateo5, 8), si somos tentados contra la pureza, o «la ira del hombre no realiza la justicia de Dios» (Santiago 1,20), si estamos tentados por la cólera. Preferiblemente, usemos siempre la misma palabra.
La tentación, entonces, se cambia para nosotros en ocasión y en oportunidad. Cada tentación superada nos hace dar un salto de calidad; nos produce una íntima alegría; y ésta, a su vez, llega a ser nuestro mejor aliado en el esfuerzo de sustraemos a la fascinación del mal.

Comparteix aquesta entrada

Qui som Què volem Contacte